Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hyperkalcemi - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Specialicerad palliativ vård

Vårdas patient, med behandlingskrävande hyperkalcemi, i ordinärt boende eller särskilt boende ska remiss utfärdas till enhet med kompetens i specialiserad palliativ medicin alternativt överföras till palliativ vårdplats eller patientens sjukhusklinik.

Diagnostik och utredning

Symtom

Trötthet, illamående, aptitlöshet, förstoppning och demensliknande symtom med förvirring, minnesstörning och psykos. Vid en uttalad hyperkalcemi uppstår en hyperkalcemisk kris med polyuri med dehydrering, njursvikt och risk för kardiovaskulär död.

Etiologi och förekomst

Orsakas av patologisk bennedbrytning genom ökad osteoklastaktivitet vid solida tumörer med skelettmetastaser och maligna hematologiska sjukdomar. Hyperkalcemi kan också förekomma utan skelettmetastaser när solida tumörer producerar ett parathormonliknande protein.

Hyperkalcemi drabbar cirka 10 % av patienter med cancersjukdom.

Utredning

  • S-kalciumjon, fri alternativt S-kalcium korrigerat.
  • S-Kreatinin
  • Beräkning av kreatininclearance enl. Cockcroft-Gaults formel
    Internmedicin, nefrologi

 

Behandling

Behandlingsindikation föreligger vid fritt joniserat kalcium > 1,6 mmol/l eller S-Kalcium korrigerat > 3,0 mmol/l.

1. Rehydrering med 2-3 l NaCl 9 mg/ml. Komplettera med loop-diuretika vid otillfredsställande diures. Tag hänsyn till patientens kardiella status.

2. Bisfosfonater ges parenteralt efter rehydrering. Zoledronsyra 4 mg i 100 ml NaCL 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml intravenöst under minst 15 minuter. Vid misstänkt nedsatt njurfunktion beräknas kreatinclearance och zoledronsyradosen doseras enligt:

Kreatininclearance Zoledonsyra rekommenderad dos
>60 ml/min 4,0 mg
50-60 ml/min 3,5 mg
40-49 ml/min 3,3 mg
30-39 ml/min 3,0 mg

Om zoledronsyra inte är tillgängligt välj pamidronat 60-90 mg intravenöst i 500 ml NaCl 9 mg/ml som kontinuerlig infusion under 60-90 minuter.

3. Behov kan föreligga med kontinuerlig alternativt planerade återkommande bisfosfonatbehandling antingen i form av peroral behandling eller som zoledronsyrabehandling parenteralt var 3-4:e vecka. Innan kontinuerlig alternativt återkommande bisfosfonatbehandling planeras ska tandstatus kontrolleras. Risk föreligger för nekros i käkbenet.

4. I sällsynta fall vid allvarlig svår hyperkalcemi och/eller nedsatt njurfunktion, med krav på snabb effekt, finns möjlighet att ge infusion Calcitonin i samråd med endokrinolog. 

Uppföljning

S-kreatinin och S-kalciumjon, fri, alternativt S-kalcium korrigerat kontrolleras efter genomförd behandling och därefter regelbundet. 

Fastställt: 2008-12-04

Reviderad: 2017-02-09

Giltigt till och med: 2019-02-09

Fastställt av: Medicinsk programgrupp palliativ vård och primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2018-09-05
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv