Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Lymfödem - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmän palliativ vård

Remiss till personal med speciell kompetens i lymfödemsterapi för patienter som har behov av lymfterapi. 
Vid avancerad sjukdomsbild kontakt med enhet med kompetens i specialiserad palliativ medicin.

Definition

Lymfödem är ett kroniskt tillstånd och beror på en ökad mängd lymfvätska i vävnaden eller på transportproblem i lymfsystemet.

Lokala tillämpningar

Utbildade lymfterapeuter finns på rehabiliteringscentrum Region Jönköpings län.

Diagnostik och utredning

Lymfödem kan vara primära d.v.s. medfödda eller sekundära d.v.s. beroende på en skada på lymfvägar orsakat av infektion, kirurgiska ingrepp, strålbehandling eller tumörinväxt.
Lymfödem är vanligt förekommande främst i samband med cancer, efter lymförtelutrymning och/eller strålbehandling. Kan förekomma vid lymfkörtelmetastasering.
Diagnos ställs vanligtvis med hjälp av anamnes, palpation och kliniska symtom.
Lymfödem är ett kroniskt sjukdomstillstånd som kan ge betydande funktionsnedsättning i form av inskränkt rörlighet, tyngd, spänningskänsla, benägenhet för infektioner, psykologiska och kosmetiska problem. Lymfödem i sig är inte smärtsamt.
Ökad eller nytillkommen smärta med eller utan ökning av ödemet kan tyda på cancerrecidiv, infektion eller trombos. Samråd med läkare för differentialdiagnostik är viktigt.
För patienter inom palliativ vård kan det förekomma en ökning av det befintliga ödemet pga. nedsatt nutritionsstatus, hypoalbuminemi och inaktivitet.
 

Prevention

Försiktig teknik i samband med kirurgi och lymfkörtelutrymning.
Vid risk för utvecklande av lymfödem kontakt med specialiserad personal inom lymfödemterapi för att ge patienten:

  • Information
  • Kompressionsbehandling
  • Information/instruktion till att uföra egenbehandling eller behandling utförd av personal.

Behandling

Målet är att lymfödem ska behandlas tidigt för att minska uppkomsten av fibros och fettbildning i vävnaden samt minska risken för infektioner och sår. Behandlingen består ofta av en kombination av olika behandlingsmetoder beroende på lymfödemets grad och stadium.

En basbehandling innefattar:
- Rådgivning och information
- Hudvård
- Kompression
- Träning
- Uppföljning

Rådgivning och information:
- Behandling är inte botande utan symtomlindrande.
- Kunskap om lymfsystemets funktion, riktning och flöde, samt nyttan av högläge och muskelarbete av den drabbade kroppsdelen.
- Undvik blodprovstagning, injektion och blodtrycksmätning i den drabbade kroppsdelen.
- Undvik hög värmeexponering i form av varma inpackningar, bastubad eller överdriven solning.
- Vara observant på infektion (erysipelas) i den drabbade kroppsdelen.
- Hudvård med lämplig hudkräm för att minska sprickbildning.
 

Det är möjligt att behandla intensivare med så kallad kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ). KFÖ innebär en manuell lymfdränagebehandling i kombination med kompressionsbehandling och olika rörelseövningar och hudvård. Manuellt lymfdränage innebär att man får massageliknande behandling med mål att stimulera lymfkärlen för att minska ödemet men fungerar även som en avslappningsmetod.

Efter avslutad KFÖ är det viktigt att försöka bibehålla resultatet av KFÖ med fortsatt kompression i kombination med rörelseträning.
Inom palliativ vård är det viktigt att optimera nutritionsstatus och rekommendera rörelseträning utifrån patientens förutsättningar.
I ett senare skede är det ofta inte möjligt att fortsätta behandlingen med lymfdränage då komplikationer och kontraindikationer ökar hos patienter.
Kontraindikation för KFÖ är svår hjärtsvikt och akut infektion.

Läkemedelsbehandling:
Vid mycket avancerad sjukdomsbild i sent skede, kan steroider minska den tumörassocierade inflammationen och därmed förbättra återflödet i den venösa och lymfatiska cirkulationen. Kontakt rekommenderas med enhet med kompetens i specialiserad palliativ medicin.
 

Omvårdnad

Sjuksköterskan tar hand om en lättare svullnad som exempelvis behandlas med kompressionsstrumpa klass 1-2. Vid svårare fall, som exempelvis behöver kompressionsklass 3-4 eller vid svårigheter med måttagning behövs en lymfterapeut. Vid problem med sår krävs ett bra samarbete av alla vårdenheter.

Sjuksköterskan ansvarar för:

  • Reordination av kompressionsstrumpor och tillhörande påklädningshjälpmedel

Lymfterapeut ansvarar för:

  • Bedömningar, intensiv behandling med KFÖ och lymfskolor för information.
  • Konsult 

Uppföljning

Varje yrkeskategori är ansvarig för uppföljning av sina åtgärder. Efter rapport från lymfterapeut eller slutenvård flyttas ansvaret till den enhet som har helhetsansvar.
Vid behov står lymfterapeuten till förfogande som kontaktperson och konsult. 

Rehabilitering

Ödemet kan påverka aktivitetsförmågan vid personlig vård, arbete och fritid. Arbetsterapeut kan erbjuda information om nya sätt att utföra aktivitet och vid behov prova ut hjälpmedel. 
Sjukgymnasten kan hjälpa till att hålla igång förflyttningsförmågan, erbjuda andningsgymnastik, rörlighetsträning samt utprovning av gånghjälpmedel.
Lymfterapeuten erbjuder kompressionsterapi samt lymfdränage.

Fastställt: 2010-11-15

Reviderad: 2019-08-21

Giltigt till och med: 2021-08-21

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2019-11-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv