Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sömnstörning - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmän palliativ vård. Vid otillräcklig symtomlindring kontakta enhet med kompetens i specialiserad palliativ vård.

Diagnostik och utredning

Utred eventuell bakomliggande orsak:

 • otillräcklig symtomlindring (smärta, illamående, oro, ångest, depression, abstinens etc.)
 • läkemedelbiverkan (kortikosteroider, bronkodilaterande, paradoxal biverkning på sedativa)
 • nocturi

Det kan också röra sig om obekvämt sängläge, för varmt/kallt i rummet, störande omgivning/ medpatienter eller törst. Omvänd dygnsrytm? Sent intag av stimulantia som t.ex. kaffe, te, nikotin. 

Behandling

Behandla bakomliggande orsak i första hand.
Försök återställ en regelbunden dygnsrytm genom att uppmuntra patienten att vara så aktiv som möjligt dagtid, om möjligt lätt fysiskt ansträngning. Sängbundna patienter skall hjälpas att få mental stimulans (läsa, sociala kontakter)
Undvik i möjligaste mån två-dos-regim vid kortikosteroidbehandling.

Nattlig ro är viktig för palliativa patienter, behandling skall därför ske frikostigt. Försök undvika för sent intag av bensodiazepin eller annan medicinering för att undvika ”hang-over-effekt” nästa dag.

Exempel på sömnmedel eller lugnande medel:

 • Zopiklon t.ex. tablett Zopiklon 5 - 7,5 mg t n
 • Oxazepam t.ex. tablett Oxascand 10 - 15 mg t n
 • Propiomazin t.ex. tablett Propavan 25 mg 1 - 2 t n (ej lämpligt som förstahandspreparat för äldre)
 •  Vid svåra sömnstörningar eller paradoxal reaktion på bensodiazepiner pröva levomepromazin tablett Nozinan 5 - 25 mg t n.

Omvårdnad

 • lyssna på patienten, eventuellt önskemål
 • vädra i sovrummet, frisk luft, svalt
 • varm dryck före sänggåendet
 • avslappning till musik, lugn miljö
 • taktil massage, NADA (akupunktur)
 • skön viloställning, bra madrass, avlasta med hjälp av kuddar
 • god smärt-/symtomlindring, se Fakta-dokument Smärta - palliativ vård
 • vid oro/ångest – ökad personalnärvaro, se Fakta-dokument oro och ångest - palliativ vård.

Försök minimera störningstillfällena med hänsyn till:

 • byte av inkontinenshjälpmedel
 • trycksårsrisk - vändbehov - antidecubitusmadrass
 • medicintider
 • speciella önskemål

Rehabilitering

Sjukgymnasten instruerar, uppmuntrar och stödjer patienten till lätt fysisk aktivitet dagtid utifrån patientens önskemål för att få en så normal dygnsrytm som möjligt. Ger instruktion om avspänning. Arbetsterapeuten stöttar patienten att kunna utföra självvalda meningsfulla aktiviteter dagtid och patienten får stöd i att hitta balans mellan aktivitet och vila/ sömn.

Hjälpmedel som t.ex. elsängryggstöd, lyftbåge, glidlakan, vändhandtag, vårdsäng kan provas ut för så god viloställning/ sömn som möjligt. Information om avlastande viloställningar kan ges av arbetsterapeut eller sjukgymnast. 

Fastställt: 2009-10-28

Reviderad: 2017-11-08

Giltigt till och med: 2019-11-08

Fastställt av: Medicinsk programgrupp palliativ vård och primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Ursula Scheibling, Överläkare, Onkologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Mer information

Detta är en fördjupning till Fakta, Sömn - Levnadsvanor

Referenser

 • Chary S: Sleep in MacDonald N, Oneschuk D, Hagen N, Doyle D: Palliative Medicine, 2nd edition, Oxford Univerity Press, p 123-131
 • Marcil, W. (2006). The hospice nurse and occupational therapist: A marriage of expedience. Home health care management & practice. 19 (1) 26-30.
 • Läkemedelsboken, nätversion 
Uppdaterad: 2018-09-05
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv