Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Orsaksanalys och behandlingsförslag vid illamående - palliativ vård

Om centralnervös orsak misstänks

 
Orsak Behandling
Betingat illamående Undvik exponering, överväg lorazepam
Hjärnödem Kortikosteroid
Balanssinnet påverkat Meklozin/scopolamin
Opioidinducerat Meklozin
Smärta Behandla smärta, se Fakta-dokument Smärta-palliativ våd

Om gastrointestinal orsak misstänks

 
Orsak Behandling
Oral/esofagal candidos Antimykotika, överväg utsättning av protonpumpshämmare
Reflux/gastrit Protonpumpshämmare
Tumörorsakad svullnad Betametason
Misstänkt GI-hinder

Avlastning, tarmvila
Kontraindicerat med metoklopramid vid ett totalt mekanisk stopp, men metoklopramid kan fungerar som motorikstimulerande vid ett partiellt stopp.

Ventrikelretention Metoklopramid,
vid kvarstående symtom: tarmvila, kontakt med specialiserad palliativ vårdenhet, kirurgkonsult.
Nedsatt motilitet Metoklopramid
Paralytiskt subileus Metoklopramid

Mekaniskt ileus

Ställningstagande till kirurgiskt intervention
Inoperabel mekaniskt ileus Kontakt med enhet med kompetens i specialiserad palliativ vård.
Kombination av opioid, haloperidol, butylscopolamin i form av intermittenta subkutana injektioner eller kontinuerligt subkutan tillförsel samt överväg kortikosteroid. Överväg också Octreotid.
Förstoppning Laxantia, se Fakta-dokument Obstipation - palliativ vård
Ascites Kontakta specialiserad palliativ vårdenhet
  Haloperidol är effektivt mot allmänt mag-tarm-relaterat illamående

Om toxisk orsak misstänks

 
Många substanser t.ex. olika läkemedel eller toxiska ämnen som ackumuleras vid njur-, leversvikt eller massiv cellsönderfall vid stor tumörbörda kan förorsaka illamående.  
Orsak Behandling
Läkemedelsinducerat Överväg dosreduktion, hydrering, utsättning eller byte av läkemedel. Vanliga läkemedel som ger illamående: digoxin, opoider, NSAID, antibiotika, antidepressiva
Opioid inducerat Meklozin
Cytostatika inducerad /
strålbehandling
Hydrering, ondansetron och/eller kortikosteroid
Uremi Proteinreducerad kost, haloperidol
Infektion Orsaksbehandling
Leversvikt Laktulos
Hyperkalcemi se Fakta-dokument Hyperkalcemi - palliativ vård
Uteslut behandlingsbar hypoglykemi, hyponatremi  

Om psykologisk eller betingad orsak misstänks

Se under omvårdnad . Vid betingat illamående överväg bensodiazepin.
Se Fakta-dokument Oro och ångest - palliativ vård

 
 

Mer information

Detta är en fördjupning till Illamående-palliativ vård

 

Uppdaterad: 2019-11-13
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv