Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Förvirring - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmän palliativ vård. Vid otillräcklig symtomlindring (> VAS 3) remiss till enhet för specialiserad palliativ vård. Överväg tidigt inkopplande av psykosocial resurs som stöd för anhöriga vid icke-behandlingsbara symtom.

Diagnostik och utredning

Vid förvirring och agitation i tidigt palliativt skede ska ALLTID eventuell behandlingsbar orsak uteslutas.
Tänk på:

 • Förstoppning
 • Urinretention
 • Läkemedelsbiverkning (steroider, morfin, bensodiazepiner, tricykliska antidepressiva, neuroleptika med mera)
 • Infektion/sepsis
 • Dehydrering
 • Intrakraniell orsak: t.ex. CNS-tumör eller metastasering
 • Metabol orsak t.ex. njur-/leversvikt, hyper-/hypoglykemi
 • Elektrolytrubbning t.ex. hypercalcemi, hyponatremi
 • Abstinens
 • Hypoxi, anemi
 • Depression/ångest

Förvirringstillstånd (delir) är det vanligaste neuropsykiatriska symtomet inom den palliativa vården särskild i livets slutskede. Symtomen kan vara fluktuerande och det hypoaktiva stadium av delir kan felaktig tolkas som t.ex. depression. Oftast är orsaken multifaktoriell och ett flertal faktorer ökar risken för utveckling av delir (t.ex. kakexi, hypoalbuminemi, hög ålder, begynnande demens).

I terminalt skede är det inte indicerat med vidare utredningar utan symtomatiskt behandling bör inledas.

Vanligen förekommande symtom:

 • Kognitiv svikt
 • Fluktuerande medvetandegrad
 • Förändrade sömnvanor/-cyklus
 • Psykomotoriskt oro
 • Hallucinationer, vanföreställningar

Prevention

Viktig att informera anhöriga i terminalt skede att sådana symtom kan uppträda och att vikten ligger i symtomlindring. Rådgivning och samtal även med patienten i tidigt skede för att förklara vad som händer.

Behandling

Om möjligt behandla bakomliggande orsak.

Vid behov av farmakologisk symtomlindring:

 • Haloperidol (Haldol) 1 – 2,5 mg x 2-3 per oralt eller subkutant. (T Haldol 0,5 mg, 1 mg, Inj Haldol 5 mg/ml)

Alternativ:

 • Levopromazine (Nozinan)  12,5 – 25 mg per oralt eller subkutant x 2-3  (T Nozinan 10, 25 mg,  licenspreparat inj Nozinan 25 mg/ml)
 • Klometiazol (Heminevrin) kapsel eller oral lösning 300 mg x 3
 • Midazolam (Dormicum) 1 – 2,5 mg subkutant, kan upprepas efter 2 timmar. (Inj Midazolam 5 mg/ml)

Observera dock att Midazolam kan förstärka symtomen (paradoxal reaktion).

Uppföljning

Noggrann uppföljning och dokumentation avseende givna läkemedel, doser och dess effekt.

Omvårdnad

 • Trygg vårdgivare skapar lugn. Försök hitta det som kan lugna patienten.
 • Hjälp till avslappning: taktil massage?
 • Försök undvika miljöbyte, bibehåll vanor.
 • Erbjud personalkontinuitet i möjligaste mån.
 • Erbjud kroppskontakt.
 • Information och stöd till närstående.
 • Lämna inte patienten ensam.
 • Utökad personaltillsyn.

Fastställt: 2013-02-08

Reviderad: 2019-11-12

Giltigt till och med: 2021-11-12

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Referenser

 • Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård, Socialstyrelsen (nytt fönster)
 • Drug therapy for delirium in terminally ill patient adult, Cochrane 2009
 • Agar M, Lawlar P: Delirium in cancer patients: a focus on treatment-induced psychopathology; Curr Opin Oncol 20; 360-66
  Lawlor P, Gagnon B, Falconer W: cognitive impairment in MacDonald N, Oneschuk D, Hagen N, Doyle D; Palliative medicin, 2nd edition, Oxford University press, p 295-307
 • Underskog I: konfusion I Vårdprogram Palliativ vård Regionsjukhus Örebro 2001
 • Kapitlet delirium i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, Norsk sosial- og helsedirektoratet 2007
Uppdaterad: 2019-11-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv