Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Samverkansformer inom specialistvården kring ätstörningar

 • I undantagsfall kan efter samråd med ansvarig överläkare remiss gå till BUM om patient/familj inte accepterar remiss till BUP.
 • För akut inlagda patienter på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken kan vid behov BUP-konsultation ske enligt samverkansrutin av bakjour BUP. I övriga fall remitteras patienten till sin lokala BUP-mottagning. I de fall där allvarliga somatiska komplikationer föreligger kan konsultation av AN-teamet bli aktuellt.
 • AN-enheten kan vid behov konsultera Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken enligt gängse rutiner vid somatiska komplikationer.

  - Individuella samverkansplaner kan behövas för t ex patienter med anorexia nervosa och diabetes mellitus.

  - Samverkan kan även behöva ske vid LPT-vård där sondmatning skulle kunna bli aktuellt enligt separat samverkansrutin.
 • Specialistvården för anorexia nervosa och ätstörning UNS på Anorexienheten, BUP innebär en sammanhållen vård. Det är för denna patientgrupp kontraindicerat med flera vårdgivare.

  - Patienter som går in på dagvårdsbehandling är under en tid helt sjukskrivna från skolan. Inför tillbakaslussning till skolan ska information ges till skolsköterskan som i samråd med rektorn ansvarar för information och samverkan för de lärare och annan personal som är direkt berörda inom skolan.

  - Det finns en grupp av anorexipatienter som inte vill/kan gå in i aktiv behandling. Deras utsatta situation blir mycket tydlig i skolan. Ofta kan de vilja ha stöd av lärare/sköterska/kurator på skolan. Fokus vid dessa samtal bör vara att motivera patienten till samtal/behandling på BUP då fler stödkontakter allvarligt kan försvåra patientens möjligheter att delta i en aktiv behandling.

  OBS! Detta utesluter självfallet inte att patienter som förutom sin anorexisjukdom har en psykosocial situation där socialtjänsten behöver gå in med stödinsatser ska få den hjälpen precis som alla andra ungdomar.
 • Vid mycket allvarlig ätstörning där patienten ej kan förmås att ta emot remiss till

  - BUP-kontakt kan kontakt tas med BUP-mottagningen för rådgivning hur det enskilda ärendet bäst handläggs.
 • För patienter som går i öppenvårdsbehandling kan det finnas ett behov av samverkan BUP-skola-socialtjänst för anpassning av både skolsituation och livssituation.
 • Medicinskt ansvariga skolsköterskor ansvarar för gemensam årlig träff för samtliga skolsköterskor i länet och representanter från Anorexienheten.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ätproblematik hos barn och ungdomar

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv