Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vårdintygsbedömning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vårdintyg ska utfärdas på Socialstyrelsens blankett
SOSFS 2013:4 Bilaga 5 (Pdf, nytt fönster).

Blanketten tillämpas för vårdintyg enligt:

  • §4 LPT (vanligen tillämplig för primärvården)
  • §11 (konvertering från HSL till LPT för patient som vårdas enligt HSL, på psykiatrisk klinik)
  • §5 LRV (vårdintyg för t ex anhållna eller häktade personer)

Tvångsvård får endast ges om:

  • patienten lider av allvarlig psykisk störning OCH
  • patienten har ett oundgängligt behov av kvalificerad psykatrisk dygnet-runt-vård OCH
  • patienten motsätter sig sådan vård eller det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med patientens samtycke
  • det ska även beaktas om patienten är farlig för egen eller annans säkerhet eller fysiska/psykiska hälsa
  • enbart psykisk utvecklingsstörning, drogpåverkan  eller demens är inte tillräckligt skäl för tvångsvård.

Patientens identitet ska styrkas med giltig identitetshandling, personlig kännedom eller via exempelvis personal. Vårdintyget måste vara korrekt ifyllt, signerat och innehålla efterfrågade uppgifter kring vårdintygsskrivande läkare inkl direkttelefonnummer. Vid ofullständigt intyg ska mottagande psykiatrisk klinik i första hand kontakta intygsskrivande läkare för komplettering.

Undersökningen av patienten ska vara personlig. Det kan alltså inte ske via ombud , tele-/ internetkommunikation eller liknande.

Primärvårdens uppdrag

Primärvården har det huvudsakliga ansvaret för vårdintygshantering utanför sjukhuset. Detta gäller även för  patienter med  en pågående vårdkontakt med psykiatrin, men då bör kontakt tas mellan primärvårdsläkare och psykiater för att optimera handläggningen. Primärvården har inget ansvar för patient som befinner sig på psykiatrisk klinik inklusive psykiatrisk akutmottagning, förutsatt att handläggning av patienten skett enligt åtagande och ansvar (se nedan).

Vårdintygsbedömning ska som regel, med vissa undantag göras i patientens hem- eller närmiljö och ska inte göras av ensam läkare. Socialjouren kan kontaktas utanför kontorstid och nås via SoS Alarm tel 112. Hemsjukvård kan kontaktas om kommunerna har ett hemsjukvårdsuppdrag (se respektive hemsjukvårdsteams kontaktinformation  angivna tel nr kan man ringa dygnet runt- vidarekoppling sker). Kontakt kan tas med Psykiatrisk vårdjour inom Jönköpings sjukvårdsområde, som kan bistå (nås via Psykiatriska akutmottagningen Ryhov  under tjänstgöringstid kl 08.00-22.00 ) .

När frågan uppkommer om ev behov av vårdintygsbedömning ska i första hand vårdcentral med områdesansvar (vårdintygsbedömning ingår enligt Regelboken i så kallat geografiskt områdesansvar) (vardag kl 8-17) eller områdesansvarig (Höglandet, Jönköping respektive Värnamo) distriktsläkarbakjour (övrig tid) kontaktas och vårdintygsbedömning göras av denne. Detta gäller även när Polismyndigheten agerar (så kallat Polismästarbeslut - se § 47 i Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård under Mer information).

 I undantagsfall och när det är uppenbart olämpligt att vistas i hem- eller närmiljö (till exempel då småbarn finns i hemmet) kan polistransport med hjälp av polishandräckning bli aktuell till mottagning (vårdcentral, jourcentral eller Psykiatrisk akutmottagning efter särskild överenskommelse) eller till polisstation där vårdintygsbedömning görs. Detta förutsätter ett inledande samråd med vårdintygsbedömande läkare.

Alla legitimerade läkare i allmän tjänst eller läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg kan begära polishandräckning  vid vårdintygsbedömning i hemmet (till exempel för att få tillträde till hemmet och för att tillskapa en säker miljö) eller på mottagning.

Polishandräckning kan även  begäras för transport av patient med skrivet vårdintyg (kan medsändas med polisen) till psykiatrisk klinik. Distriktsläkaren ska, i samband med alla vårdintyg, kontakta psykiatriska kliniken och överrapportera samt ansvarar för att korrekt ifyllt vårdintyg i original medföljer patienten.

Begäran om biträde av polis, så kallad polishandräckning, kan faxas (använd nedanstående blankett "Begäran om polishandräckning"). Man kan ange både begäran om biträde vid bedömning och eventuell transportbiträde på samma blankett. Man kan även maila en begäran till polisens funktionsbrevlåda vb-rlc.ost@polisen.se. Kontakta i båda fallen vakthavande polisbefäl: Polismyndigheten, adresser och telefonnummer för att bekräfta. Det går även att kontakta samma instans och muntligen få ett beslut om biträde för att sedan lämna över ifylld blankett till polispatrullen som kan ombesörja vidarebefordran.

För att involvera polisen i ärendet ska det finnas grundad anledning att tro att polisens medverkan krävs i sammanhanget. Rutinmässig begäran om handräckning för att enbart få en transport utförd får inte ske.

OBS! Polishandräckning kan ej begäras till annan enhet om det inte är avtalat på förhand med mottagaren.

Blankett: Begäran om polishandräckning (Word, nytt fönster)

Blanketten återfinns även i Cosmic och på SKL:s hemsida.

Journalföring

All dokumentation sker i patientens primärvårdsjournal ( i vårdcentralsjournal då vårdcentralen är öppen resp i jourcentralsjournal under jourtid). Vårdintyget ska medfölja patienten. Undantag från denna regel kan ske endast om särskilda skäl föreligger tex om patienten avviker i samband med vårdintygsutfärdandet. I journalen ska dokumenteras huruvida vårdintyg utfärdats eller ej och på vilka grunder. Om vårdintyget INTE utfärdas krävs som regel en utförlig dokumentation kring status och suicidriskbedömning. För att möjliggöra uppföljning ska journalanteckningen  avslutas med KVÅ-kod AU009  "Klinisk undersökning av psykiskt tillstånd" samt  , i tillämpligt fall, GD005 " Utfärdande av vårdintyg".

Barnperspektivet

Barnperspektivet

Fastställt: 2017-08-30

Reviderad: 2017-08-30

Giltigt till och med: 2019-08-30

Fastställt av: Medicinsk programgrupp psykiatri och primärvård

Ansvarig grupp: Psykiatri vuxna

Granskat av grupp: Psykiatri vuxna

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby Vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2018-10-03
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv