Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Huvudriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård för vuxna

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Huvudriktlinjer för samverkan mellan primärvård och psykiatri   

En förutsättning för en god samverkan är att verksamheterna för en kontinuerlig dialog med varandra och att parterna visar varandra ömsesidig respekt. 

Primärvårdens ansvar

 • Är första linjens hälso- och sjukvård
 • Behandling av lätta och måttliga psykiska besvär
  Ansvaret avser samtliga behandlingsinsatser av samtliga professioner för denna patientgrupp
 • Insatser vid kris och andra mer tidsbegränsade psykosociala insatser

Psykiatrins ansvar

 • Svårare psykiska störningar och funktionshinder såsom psykos, suicidrisk, djupare/allvarlig depression, svåra ångesttillstånd, personlighetsstörning.
  Ansvaret avser samtliga behandlingsinsatser av samtliga professioner för denna patientgrupp
 • Vid behov av psykiatrisk slutenvård
 • Vid behov av psykiatrisk tvångsvård
 • Då primärvårdens insatser visat sig otillräckliga eller då behov föreligger av hjälp med diagnostik och bedömning för att komma vidare.
 • Då psykiatrin har behandlingsresurser som inte rimligen kan finnas inom primärvården (till exempel olika psykoterapeutiska kompetenser)
 • När det gäller neuropsykiatriska tillstånd hänvisas till Faktadokument Neuropsykiatri.

Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård för vuxna, Region Jönköpings län

Barnperspektivet

Barnperspektivet

Fastställt: 2009-04-03

Reviderad: 2019-08-21

Giltigt till och med: 2021-08-21

Fastställt av: Medicinsk programgrupp psykiatri och primärvård

Ansvarig grupp: Psykiatri vuxna

Granskat av grupp: Psykiatri vuxna

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2019-08-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv