Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedel vid missbruk

 • Generellt får man se läkemedel som en hjälp i vården av missbruk, men inte som den enda åtgärden.
 • Det är viktigt att betona det psykosociala stödet/återbesökens betydelse som motivationshöjande åtgärd, kombinerad med motiverande samtal.
 • Stödet måste även innehålla samtal omkring tidiga tecken till återfall.
 • Behandlaren måste förhålla sig neutral och inte lägga personliga värderingar i vården av patienten, då patienten ska kunna återkomma till behandlaren vid eventuellt återfall utan att känna att patienten har svikit behandlaren.

Detta dokument visar en sammanställning av läkemedel som används i behandlingen av beroende och medlens indikation vid olika typer av beroende. För mer utförlig information hänvisas i övrigt till Fass (nytt fönster)

Innehållsförteckning:

Alkoholberoende

1. Antabus - Spärrmedel mot alkohol
2. Campral - Minska återfallsrisken

3. Naltrexon - Minska suget efter alkohol

4. Selincro - Minska suget efter alkohol

Nikotinberoende

1. Nikotin
2. Zyban - Läkemedel som påverkar begäret
3. Champix - Substitutionsbehandling

Opioidberoende

1. Suboxone
2. Buprenorfin
3. Metadon

 

Alkoholberoende

Preparat

Indikation och användning

Antabus
(disulfiram)
Brustabl

Indikation

Spärrmedel mot alkohol vid kronisk alkoholism.

Funktion

Preparatet stoppar nedbrytning av alkohol så det uppstår en anhopning av acetaldehyd som medför en obehaglig kroppslig reaktion, och risken för denna reaktion förväntas få patienten att avstå från intag av alkohol

Kontraindikationer

 • om du lider av obehandlad hjärtsjukdom, som kan medföra allvarliga risker vid eventuell alkohol-Antabus-reaktion
 • vid allvarlig psykisk störning
 • vid allvarlig hjärnskada
 • vid pågående leversjukdom eller om du tidigare fått leverpåverkan vid behandling med Antabus

Kontroll

I samband med insättning av Antabus och ett par veckor efter insättning bör man kontrollera leverenzymer (ASAT, ALAT) i syfte att utesluta en förhöjning av leverenzymer tillföljd av läkemedlet.

Interaktion

Metronidazol: Kombinationen kan leda till förvirringstillstånd.

Användning

400mg 2-3 dagar i veckan (Cosmic).Tabl löses i vatten

Fungerar bäst om administrering av läkemedlet sker av någon annan än patienten eller dennas närstående.
(Detta påstående motiveras med att patienten kan lura sig själv eller att det kan skapa negativa relationer inom familjen, relationer som ofta till följd av missbruket är ansträngda)

Vad händer om man dricker när man tar disulfiram?

Om man dricker alkohol när man har tagit disulfiram får man svåra obehag, som kraftig rodnad och värmekänsla i ansiktet tillsammans med dunkande huvudvärk, hjärtklappning, andnöd, illamående och kräkningar. Även mycket små mängder alkohol, till exempel likörpraliner eller vissa hostmediciner eller vitaminlösningar som innehåller alkohol, kan ge sådana symtom.

Vad man inte skall göra

Var uppmärksam på att antihistamina läkemedel upphäver effekten av Antabus ex Lergigan, Atarax.

Campral
(akamprosat)
Enterotabl

Indikation

Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter. Behandling med Campral rekommenderas ske i kombination med samtalsbehandling innefattande medicinska råd och stöd

Kontraindikation

Vid nedsatt njurfunktion.

Användning

Tabletterna ska sväljas hela.

Patienter som väger ≥60 kg: 3 tabl x 2
Patienter som väger <60 kg: 2 tabl x 2(Cosmic)

Naltrexon
(naltrexon)
Tabl
 

Indikation

Som tilläggsbehandling mot abstinensbesvär vid alkoholberoende i ett omfattande behandlingsprogram där även psykologisk terapi ingår.

Funktion

Naltrexon, minskar de subjektiva positiva effekterna av alkohol, till exempel en viss upprymdhet, och gör det lättare att sluta dricka tidigt om man får ett återfall. Opioidantagonist

Kontraindikationer

 • Akut hepatit
 • Kraftigt nedsatt leverfunktion
 • Kraftigt nedsatt njurfunktion
 • Opioidberoende patienter under pågående opioidmissbruk eftersom akuta abstinenssyndrom kan uppkomma
 • Positiva resultat från opioid screening eller ett positivt provokationstest med naloxon

Användning

Den rekommenderade dosen för vuxna är 50 mg(1 tablett) per dag

OBS! Vid behandling med Naltrexon ska smärta behandlas endast med smärtstillande läkemedel utan opioida egenskaper.

Selincro
(nalmefen)
Tabl

Selincro ingår ej i läkemedelsförmånen.

Indikation

Reduktion av alkoholkonsumtion hos vuxna patienter med alkoholberoende med en hög risknivå utan fysiska abstinenssymtom och som inte kräver omedelbar avgiftning.
Selincro ska endast förskrivas tillsammans med psykosocialt stöd med fokus på följsamhet till behandlingen och minskad alkoholkonsumtion.

Funktion

Opioidantagonist, besläktad med naltrexon. Minskar de subjektiva positiva effekterna av alkohol. 

Kontraindikationer

 • Patienter som tar opioidagonister t.ex opioidanalgetika eller partiella agonister t.ex buprenorfin.
 • Opioidberoende patienter under pågående opioidmissbruk eftersom akuta abstinenssyndrom kan uppkomma.
 • Kraftigt nedsatt leverfunktion
 • Kraftigt nedsatt njurfunktion

Användning

Den rekommenderade dosen för vuxna är 1 tablett dagligen vid behov varje dag när patienten upplever en risk för att dricka alkohol.

OBS! Vid behandling med Selincro ska smärta behandlas endast med smärtstillande läkemedel utan opioida egenskaper.

Nikotinberoende

Preparat

Indikation och användning

Nikotin

Läkemedel innehållande nikotin omfattas ej av läkemedelsförmånen. 

Nikotin är ett nervgift som finns i tobak. Det är ett mycket starkt gift som är förbjudet att hantera i ren form. Som rökare blir man snabbt van vid nikotin och kan röka flera cigaretter i rad utan att må illa. Men även som van rökare kan man drabbas av till exempel illamående och kräkningar om man får i sig för mycket nikotin.

Välj antingen eller nedan – i Cosmic finns Nicorette, Nicotinell och Zonnic upptaget.

De olika former av nikotinläkemedel som finns att köpa i Sverige är

 • tuggummi
 • plåster
 • resoriblett
 • sugtablett
 • munhålepulver i portionspåse
 • munhålespray
 • inhalator

Exempel på nikotinläkemedel och deras beredningsformer

Nicorette: Inhalator, Microtab, plåster, sugtablett, tuggummi, munhålespray

Nicotinell: Tuggummi, plåster, sugtablett

Zonnic: Munhålespray, munhålepulver i portionspåse

Skillnaderna mellan de olika preparaten är främst ex konsistens på tuggummi eller sugtablett, smak och beredningsformen.

Preparaten används i en begränsad tid för att ersätta nikotin från rökning eller snusning. Preparaten trappas ut successivt enligt en individuell plan. Fungerar bäst om detta ordineras i kombination med motiverande samtal.

Zyban
(bupropion)
Depottabl

Indikation

För rökavvänjning hos nikotinberoende patienter, i kombination med motiverande stöd.

Funktion

Medicinen minskar röksuget och de abstinensbesvär som kan uppstå när man slutar röka.

Kontraindikation

 • Epilepsi eller tidigare krampanfall i anamnesen
 • Känd tumör i CNS
 • Bulimi eller anorexia nervosa
 • Svår levercirros
 • Samtidig användning av MAO-hämmare
 • Anamnes på bipolär sjukdom

Användning

Sväljes hel

Vuxna: Behandlingen påbörjas när patienten fortfarande röker. Den initiala dosen är 150 mg 1 gång dagligen i 6 dagar, från dag 7 höjs dosen till 150 mg 2 gånger per dag. Det bör vara minst 8 timmar mellan 2 doser.

Maximal engångsdos ska ej överstiga 150 mg och den maximala dygnsdosen ska ej överstiga 300 mg.

Vid äldre max 150 mg

Barn och unga under 18 år rekommenderas ej användandet av Zyban

Rekommenderad behandlingsperiod är 7-9 veckor.

OBS bör inte kombineras med antidepressiva (Zyban är egentligen ett antidepressiva) - risk för psykiska biverkningar.

Champix
(vareniklin)
Tabl

Champix ingår i läkemedelsförmånerna endast då läkemedelsbehandling ges i kombination med motiverande stöd.

Indikation

Medel vid nikotinberoende

Funktion

Vareniklin minskar röksuget och rökaren har ingen chans att kompensera genom att tända en ny cigarett. Den verksamma substansen i vareniklin binder sig starkt till samma mottagare - nikotinreceptorerna - som nikotin från cigaretter eller snus. Det leder till att liknande, men svagare, signaler sänds till hjärnan som efter att man tagit ett halsbloss. Rökaren blir någorlunda tillfredsställd. Om man tänder en cigarrett för att få ut en större effekt, uteblir den. Det beror på att vareniklinet blockerar halsblossnikotinets möjligheter att nå nikotinreceptorn. De abstinensbesvär som man kan få när man slutar röka försvagas.

Användning

Behandling påbörjas 2 veckor innan rökstopp.

Dag 1-3

0,5 mg 1 gång dagligen

Dag 4-7

0,5 mg 2 gånger dagligen

Dag 8 – behandlingsslut:

1 mg 2 gånger dagligen

Totalt 12 veckors behandling (ev 12 veckor till).

OBS. ”Behandlingen med CHAMPIX ska avbrytas omedelbart om agitation, nedstämdhet eller förändringar i patientens beteende eller tankesätt av betydande karaktär observeras av läkare, patient, familj eller vårdnadshavare eller om patienten utvecklar självmordstankar eller självmordsbeteende”

Opiatberoende

Preparat

Indikation och användning

Förskrivning på indikation "beroende" - krav på specialistbehörighet inom psykiatri/anställd vid enhet som är registrerad som enhet för missbruksbehandling

Suboxone
(buprenorfin + naloxon)
Resoriblett

Indikation

Substitutionsbehandling av opioidberoende patienter i kombination med samtidig medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering.

Läkemedelsverket skriver

Suboxone innehåller förutom den partiella opioidagonisten/antagonisten buprenorfin även den rena opioidantagonisten naloxon. Läkemedlet är godkänt för substitutionsbehandling av personer beroende av opioider inom ramen för ett medicinskt, socialt och psykologiskt rehabiliteringsprogram. Sedan tidigare finns buprenorfin för sådan behandling. Genom tillsats av naloxon minskar risken för felanvändning i form av intravenöst missbruk eller illegal försäljning.

Utredning för behandling med Buprenorfin och Suboxone sker vid Beroendemottagningen Ryhov.

Buprenorfin
(buprenorfin)
Resoriblett

Indikation

Substitutionsbehandling av opioidberoende patienter i kombination med samtidig medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering.

Sjukvårdsrådgivningen

Buprenorfin är ett läkemedel som används vid missbruk av morfin, heroin eller andra morfinliknande narkotika, så kallade opiatdroger. Medicinen används som en del av ett behandlingsprogram när man har varit beroende i mer än två år och dessutom har givit sitt samtycke till behandlingen. Medicinen ges endast till personer som har fyllt 20 år, utom i enstaka undantagsfall. 

Utredning för behandling med Buprenorfin och Suboxone sker vid Beroendemottagningen Ryhov.

Metadon
Oral vätska

Indikation

Substitutionsbehandling av opioidberoende patienter i kombination med samtidig medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering.

Användning

Metadon oral vätska är enbart för oralt bruk. Läkemedlet ska inte injiceras.

Heroinmissbrukare i ett tidigt stadium av sitt missbruk, ska inte ges underhållsbehandling med metadon.

Metadon kan orsaka läkemedelsberoende av morfintyp, men abstinenssymtomen skiljer sig från morfin genom att de startar långsammare, har ett längre förlopp och symtomen är mindre allvarliga.

Utredning sker på Beroendemottagningen Ryhov och insättning sker i psykiatrisk slutenvård. 

 

Patientinformation

Mer information

Detta är en fördjupning till Missbruk och beroende

 

 

Uppdaterad: 2018-06-14
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv