Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Suicidriskbedömning vid hembesök, Primärvården i Jönköpings län

I bedömningsarbetet är det mycket viktigt att försöka etablera en god personlig kontakt, grundlägga ett förtroende och bygga en arbetsallians med patienten. Utöver att följa nedan beskrivna rutiner för att göra en strukturerad suicidriskbedömning behöver bedömaren också bemöta patienten med respekt, medkänsla, gott omdöme samt professionalism.

När ska bedömningen göras

Suicidriskbedömningar ska göras när misstanke om suicidrisk föreligger.

För vem gäller rutinbeskrivningen

Alla som vid hembesök får misstanke om att suicidrisk förligger.

Läs igenom både Rutiner med patienten i rummet samt Rutiner med patienten i telefon då och då, för att vara uppdaterad!

Ha alltid med dig lathunden för suicidriskbedömning när du åker på hembesök.

Ha även med dig SSI-formuläret, vilket används för att bedöma suicidavsikt.

Anhöriga är en viktig resurs, både i bedömningssituationen och i det fortsatta vård- och behandlingsarbetet. Anhöriga kan också själva ha behov av hjälp och stöd.

Kom ihåg att dokumentera efter hembesöket

Dokumentera i journalen din bedömning. Ange vilka riskfaktorer som föreligger och vilka övriga faktorer som ligger till grund för den aktuella suicidriskbedömningen, samt vilken vårdnivå som anses adekvat i det aktuella tillfället.

Uppge vilken skattningsskala som använts, till exempel "Enligt suicidstegen så bekräftar patienten dödsönskan, men förnekar övertygande självmordstankar. Att enligt SAD så har patienten följande riskfaktorer etc".

Ange om anhörigkontakt erbjudits/tagits.

Uppdaterad: 2019-08-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv