Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Huvudriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård för vuxna

Fastställt i medicinska programgruppen primärvård och psykiatri 2009-04-03

Affektiva störningar

Diagnos

Primärvård

Psykiatri

Återremiss till primärvård

Depression

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depression under graviditet och puerperium

Lindrig = klarar sina vardagssysslor

Måttlig = Klarar inte sina vardagssysslor som arbete eller vardagsliv.

 

Lindriga till medelsvåra depressioner ska skötas av primärvården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid lätt till måttlig depression kan samtalsbehandling ges av mödra- och barnhälsovårdspsykolog i samråd med specialistpsykiatrin.

Svår = Ingår ofta suicidtankar och patienten har svårt att bry sig om grundläggande behov som att äta eller dricka

 

Svåra depressioner med och utan psykotiska depressionssymtom, med grav hämning och alltid vid suicidrisk.

Övriga depressioner när behandlingsmöjligheterna inom primärvården är uttömda.

När speciella behandlingsformer finns som saknas hos annan vårdgivare; t.ex. ljusbehandling, ECT och specifik psykoterapeutisk kompetens.

 

Behandlingsansvaret för denna patientgrupp ligger på specialistpsykiatrin.

 

 

 


 

Depression kan när specialist-behov inte finns remitteras åter.

Bipolära syndrom

 

Alltid omhändertagande inom psykiatrin

Efter längre tids stabil situation där inte längre
behov finns för specialistvård.

Cykloid psykos

 

Alltid omhändertagande inom psykiatrin

Efter längre tids stabil situation där inte längre
behov finns för specialistvård.

Manisk psykos

 

Alltid omhändertagande inom psykiatrin

 

 

Katastrofer och stora olyckor

Varje kommun har en POSOM-grupp (krisstöd). Regionens krisstödsarbete sker i första hand via primärvården och vid behov kan psykiatrin ge stöd. Vid en bekräftad allvarlig händelse (Regionens tjänsteman i beredskap uttalat att det är en ”Allvarlig händelse) behöver krisstödet samordnas på ett annat sätt än det krisstöd som erbjuds vid en enskild händelse. Krisstödssamordningen är därför i dessa fall en del av den särskilda sjukvårdsledningen på lokalt sjukhus.

 

Missbruk

Diagnos

Primärvård

Somatik

Psykiatri

Återremiss till primärvård

Missbruk av läkemedel, narkotika eller alkohol

Blandmissbruk

Primärvårdens huvuduppgift är primärpreventiv och att uppmärksamma och diagnostisera riskbruk, missbruk och beroende samt att handlägga missbruksrelaterade somatiska problem. I samarbete med kommunens missbruksvård understödja vård och behandling. Huvudansvar vid LVM. Läkemedelsberoende handläggs primärt av den organisation som har förskrivit läkemedlet.

Svår berusning hög promille (3,5 ‰ eller svår allmänpåverkan) i utandningsluften är en intoxikation och kräver medicinskt omhändertagande. Handlägga missbruksrelaterade somatiska problem som ej kan skötas inom primärvården.

Svår abstinens och komplikationer till missbruk. Vid avgiftning där det föreligger risk för delirium, abstinenskramper, suicid kan inläggning på beroendeenheten Ryhov eller psykiatriska allvårdsavdelningen vara aktuell.

Missbruk i kombination med allvarlig psykisk sjukdom hanteras vid psykiatrisk öppen- eller slutenvård.

Substitutionsbehandling vid narkomani.

Medverka vid mycket svårbehandlat läkemedelsberoende som ex kräver substitutionsbehandling.

För somatisk uppföljning Vb, och för aversions-behandling.

Dubbeldiagnos (samtidig missbruksdiagnos och psykiatrisk diagnos)

Lätt till måttlig psykisk störning vid samtidigt missbruk.

 

Missbruk i kombination med allvarlig psykisk störning.

Öppenvårdsbehandling med Subutex och Metadon ska inledas på avd E.

Slutenvårdsbehandling av blandmissbruk och/eller narkotikamissbruk sker på avd E, Länssjukhuset Ryhov.

Insatser för patient med dubbeldiagnos och stort vård- och stödbehov kan samordnas av en case manager i enlighet med avtalad strukturerad samverkan mellan psykiatri, primärvård och socialtjänst.

 

Handläggning av körkortsintyg

Körkortsintyg kan handläggas av distriktsläkare om länsstyrelsen så anger.

Körkortsintyg kan handläggas av specialist om länsstyrelsen så anger.

Körkortsintyg för patient med pågående psykiatrisk kontakt utfärdas på den psykiatriska enheten. Pat som inte har kontakt med psykiatrin hänvisas till socialmedicinsk mottagning eller privatpraktiserande psykiater/allmänläkare.

 

Övriga vårdgivare: Kommunen har huvudansvaret för missbruksvården såväl när det gäller alkohol, narkotika som blandmissbruk. I många kommuner finns enheter för missbruksvård där Landstinget tillfört medicinsk kompetens. Ideella organisationer tar också ett ansvar i grundläggande missbruksvård.
 

Organiska psykiska störningar

Diagnos

Primärvård

Somatik

Psykiatri

Återremiss till primärvård

Konfusion

Primär utredning för att utesluta somatisk genes.

Behov av somatisk slutenvård/geriatrisk vård.

Vid substans/drogrelaterad konfusion. Efter utesluten somatisk genes.

Beroende på konfusionens orsak.

Demens inkl alkoholdemens

Basal utredning och handläggning. Äldre patient med paranoida vanföreställningar pga sensorisk deprivation sköts av distriktsläkare

Avancerad utredning - remiss till geriatrisk klinik. Slutenvårdsansvar ligger på medicin eller geriatrisk klinik.

Vid psykos i samband med demenssjukdom eller när psykosen är dominerande. Vid samtidig dominerande psykossjukdom.

När psykos är under kontroll.

Hjärnskador, restrymtom

Samverkan med kommunal hemtjänst och sjukvård.

Remiss till neurologklin vid neurologiska komplikationer, alt tillrRehabmedicinska kliniken eller habiliteringen. Enligt rutinerna kan habiliteringen ta över efter rehabmedicinska kliniken.

Vid behov av psykiatrisk konsultation och behandling vid dominerande psykiatriska komplikationer.

I lugnt läge. Efter utredning och färdigbehandling inom specialistpsykiatrin och efter särskild överenskommelse.

Psykotiskt syndrom orsakat av somatisk genes

Lätta symtom somatisk utredning om patienten har lätta symtom som klaras i öppen vård.

 

Svåra symtom omgående remiss till psykiatrisk klinik vid psykotisk aktiv fas.

I lugnt läge. Efter utredning och färdigbehandling inom specialistpsykiatrin och efter särskild överenskommelse.

 

Polishandräckning

Alla legitimerade läkare i allmän tjänst eller läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg kan begära polishandräckning (kontakta vakthavande polisbefäl) vid vårdintygsbedömning i hemmet eller på vårdcentralen.
 

Psykotiska tillstånd

Diagnos

Primärvård

Psykiatri

Återremiss till primärvård

Schizofren

Vanföreställningssyndrom

Somatisk uppföljning (se återremiss)

Alla med misstänkt schizofreni och vanföreställningssyndrom ska remitteras till psykiatrisk klinik, remittering ska ske omgående.

Lugn sjukdomsbild med känd psykosdiagnos kan efter samråd i vissa fall följas upp av primärvården.

Kortvarig psykos

Utvidgad psykos

Substansbetingad (kemisk) psykos

Psykotiska syndrom

UNS

(se återremiss)

Omgående omhändertagande inom psykiatrin

Eventuellt efter stabil period med stabil medicinering

 

Vårdintyg

Vårdintyg utfärdas av legitimerad läkare på socialstyrelsens blankett.

SoSB 42023, 2005-12 (4 lösblad med plats för patientens personnr och namn överst på varje sida - Internetversion kan laddas ned från Socialstyrelsens hemsida under Blanketter).

Generellt kännetecknas denna blankett av tre kryssrutor

  • § 4 LPT
  • § 11 Konvertering från HSL till LPT för personer som vårdas på psykiatrisk klinik
  • § 5 LRV vårdintyg för häktade och anhållna personer

Vårdintyg måste vara korrekt och fullständigt ifyllt inkl signerat och gjort i omedelbar anslutning till personlig undersökning.
 

Ångesttillstånd och stressrelaterade tillstånd

Diagnos

Primärvård

Psykiatri

Återremiss till primärvård

Paniksyndrom

Agorafobi

Specifik fobi

Social fobi

Lätta till medelsvåra

Vid svåra eller invalidiserande symtom och vid terapiresistens

När specialistvård inte längre behövs.

Tvångssyndrom

Lätta

Medelsvåra till svåra samt vid svårare funktionshinder och terapiresistens ska remitteras till psykiatrisk klinik.

Förbättring så att behov för specialistvård inte finns.

Generaliserat ångestsyndrom

Lätta till medelsvåra

Övriga inklusive de med funktionshinder och terapiresistens bör alltid remitteras till psykiatrisk klinik.

När behov av specialist inte längre finns.

Kriser och anpassningsstörningar

Utmattningssyndrom

Lätta till medelsvåra sköts inom primärvården

Svåra tillstånd

- Kriser med sucidrisk
- Kriser där man misstänker bakomliggande psykopatologi kan vara i behov av remiss till psykiatrisk klinik för bedömning.

Kan, vid misstanke om bakomliggande psykopatologi, vara i behov av remiss till psykiatrin för bedömning.

När behov av specialist inte längre finns.

Posttraumatiskt stressyndrom

Lättare

Svårare och/eller komplexa PTSD

När behov av specialist inte längre finns.

Somatoforma syndrom

Lätta till medelsvåra psykosomatiska besvär.

Remitteras till psykiatrisk klinik vid svårare symtom för konsultation.

När specialistbehov inte längre finns. Återremiss efter konsultation.

 

Ätstörningar

Diagnos

Primärvård

Psykiatri

Återremiss till primärvård

Anorexia nervosa

Bulimia nervosa

Övriga ätstörningar enl ICD 10

Patient med lättare och okomplicerade symtom kan skötas i primärvård.

Somatisk undersökning/utredning

Remiss till psykiatrik klinik vid medelsvåra till svåra symtom.

 

 

Övrigt

Diagnos m.m.

Primärvård

Somatik

Psykiatri

Återremiss till primärvård

Sömnstörningar

Utredning, bedömning via primärvården. Råd, information, eventuell samtalsbehandling och medicinering.

 

Remiss till psykiatrin vid sömnstörning i samband med annan psykisk störning. Vid invalidiserande symtom där medicineringen inte hjälpt.

 

Personlighetsstörning

Lättare störningar sköts inom primärvården

 

Vid svårare symtom och när behov av diagnostik föreligger remiss till psykiatrisk klinik.

I lugnt läge.

Begåvningsutredning

Basutredning innefattande testning, funktionsbedömning samt somatisk undersökning.

Specialistklinik handlägger egna utredningar och är remissinstans för vidare utredningar.

Utreds av psykolog inom psykiatrin endast då samtidig psykiatrisk diagnos finns och patienten har pågående psykiatrikontakt.

 

Neuropsykiatri

Basutredning innefattande testning, funktionsbedömning samt somatisk undersökning. (görs i vissa fall inom skolhälsovården)

Personer med stöd enligt LSS kan bli aktuella för habiliteringen. Vuxenhabiliteringen handlägger dessutom utvecklingsstörning med autism.

Utredning efter remiss och då basal
utredning är gjord. Vid behov specifik psykiatrisk behandling såsom förskrivning och utprovning av licenspreparat (Concerta, Ritalina) som kräver specialistkompetens. Vid behov ingå i samverkan med t.ex. kommun med psykopedagogiska insatser och handledningshjälp.

 

Vårdintygsbedömning

Utanför psykiatriska kliniken, och på psykiatriska kliniken under jourtid när primärjouren ej är legitimerad. (se särskilt dokument)

På somatisk vårdavdelning

Aktuell patient inom psykiatrin.

Vårdintygsbedömning inkl konvertering när primärvårdsjour är legitimerad läkare.

Eventuellt intagningsbeslut.

 

 

 

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv