Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Alkolås

Innehåll på sidan:

Läkarintyg vid alkolås

Endast person som gjort sig skyldig till eller är misstänkt för trafiknykterhetsbrott med alkohol ges möjlighet till körkort med villkor om alkolås.

Från och med 2012-01-01 gäller ny lag angående alkolås. Efter rattfylleriförselse kan en individ, som alternativ till körkortsindragning, dömas till körkortsinnehav förenat med krav på bruk av alkolås. Individen måste ge sitt samtycke till detta. För alkolås krävs medverkan av läkare i form av kontroller och intygsskrivning. I praktiken kommer merparten av denna hantering att åvila läkare i primärvården. Kontrollernas omfattning är beroende av risken för återfall i rattfylleri.

Omständigheter vid rattfylleriförseelser Bedömd risk för återfall Observationstid i månader
0,20 - 0,49 ‰ etanol i blodet Låg 12

0,20 - 0,49 ‰ etanol i blodet och
     - upprepat rattfylleri inom 5 år
     - läkare bedömer att beroende eller missbruk av
       alkohol föreligger
0,50 ‰ etanol i blodet  eller högre

 

Hög

 

24

 

Vårdnivå och remiss

Rätten att framföra fordon utrustat med alkolås gäller alla körkortsbehörigheter men med följande begränsningar:

 • Tillståndet gäller enbart i Sverige
 • I körkortet ska koden 107 finnas inlagd
 • Enbart den dömde får använda alkolåset

Rätt att utfärda läkarintyg för alkolås har läkare med specialistkompetens i psykiatri och annan specialistkompetent läkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor.

Praktisk hantering

 • Behörig läkare beställer de prover som ska tas och skriver intyg. Eftersom det är ett specifikt kundnummer som alla vårdenheter ska använda så ska dessa prover inte beställas i ROS. Blodprover beställs på laboratoriemedicins ordinarie pappersremisser. I rutan för vårdadress anges kostnadsställe 411960, det nummer som ska debiteras för analyserna. Under detta nummer anges den beställande enheten dit svaret ska sändas.  

  Urinprover (droger) tas i speciella provtagningskit som beställs från laboratoriemedicin (telefon 220 00). Dessa kit innehåller provtagningskärl, provrör, temperatursticka samt speciella remisser. Även på denna remiss anges kostnadsställe 411960 och beställande enhet. Detta kit måste användas vid dessa körkorts-/alkolåsärenden för att analysen ska vara juridiskt hållbar. Se även beskrivning i laboratoriemedicins provtagningshandbok
  Provtagningshandbok, Laboratoriemedicin, Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län

  Svaret kommer att skickas på papper till beställande enhet. När man får detta svar, är det ett "kvitto" på att provsvar även finns i ROS. Där är svaren autosignerade eftersom kundnummer 411960 inte finns som enhet i ROS. Hantering av papperssvar sker enligt fastställda rutiner som ni fick med Cosmics införande. I de fall PEth beställs måste detta göras på Remiss Special 1, Klinisk kemi, Malmö, Lund, Helsingborg. Blanketter beställs på MEDIQ Sverige AB, Box 103 02, 224 78 Lund.
 • Sjuksköterska kan hålla i all provtagning inför intyg.
 • Prover tas av lab.personal med iakttagande av de särskilda rutiner som gäller för intyg. Den sökande ska verifiera samtliga prover som tas och urinprov ska tas med säkerställande av identitet.  Samtliga ordinerade prover belastar centralt konto. Använd kundnummer 411960 på remiss för provtagning för alkolås till labb.
 • Idag är patienttaxan för alkolås 1280 kr inklusive provtagningskostnad, se anvisningar i patientavgiftshandboken. Om någon analys visar sig vara positiv och därför måste verifieras av rättsmedicinskt laboratorium får patienten utöver grundavgiften betala denna kostnad. Planer finns för förändrad taxa så att denna blir likvärdig med andra körkortsintyg.

Diagnostik och utredning

Villkor för sökande med låg risk för återfall:

 1. Personen ansöker hos Transportstyrelsen (TS) genom en viljeförklaring och med ett läkarintyg inom 4 v från beslut om återkallelse av körkort.
 2. Senast efter 6 månader inom villkorstiden ska ett nytt läkarintyg skickas till TS. Av intyget ska framgå en observationstid på minst 6 månader. Läkarintyget ska innehålla en bedömning av om beroende eller missbruk föreligger. I intyget ska finnas minst 2 jämnt fördelade fördelade prov-tagningstillfällen avseende blod- och urinprov alternativt ett för hårprov där hårprovet får tas tidigast 3 månader från prövotidens början.
 3. Inom 4 veckor efter villkorstidens slut ska en ny ansökning om körkorts-tillsånd utan begränsning med hälsodeklaration och synintyg skickas till TS.

tidplan

Villkor för sökande med hög risk för återfall:

 1. Personen ansöker hos TS genom en viljeförklaring och med ett läkarintyg inom 4 v från beslut om återkallelse av körkort.
 2. Senast efter 1 år  inom villkorstiden ska ett nytt läkarintyg skickas till TS. Av intyget ska framgå en observationstid på minst 12 månader. Läkarintyget ska innehålla bedömning av om beroende eller missbruk föreligger. I intyget ska finnas minst 2 jämnt fördelade provtagningstillfällen avseende blod- och urinprov alternativt ett för hårprov där hårprovet får tas tidigast 3 månader från prövotidens början.
 3. Efter 18 respektive 24 månader ska prövas rätt till fortsatt körkortsinnehav genom läkarintyg som sänds till TS. Intyget ska omfatta minst 4 jämnt fördelade prov för blod och minst 2 för urin alternativt 1 för hår.
 4. För att återfå körkort utan begränsning gäller bestämmelser för sedvanligt lämplighetsintyg med två läkarintyg och en observationstid på totalt 18 månader.

tidplan

Krav på provtagning för intyg till alkolås

 • Samtliga prov ska analyseras av ackrediterat laboratorium.
 • All provtagning ska göras oannonserat med 1 - 2 dagars varsel.
 • Provtagning avseende alkoholmarkörer ska omfatta minst CDT och GT men gärna också PEth, ASAT, ALAT och MCV.
 • Analys avseende narkotika sker genom screening i urin eller hår. Vid positivt utfall skickas provet vidare för verifiering genom Statens kriminaltekniska laboratorium.
 • Provresultat ska bedömas och kommenteras i intyg.

Underlag för laboratoriemässig bedömning av alkoholkonsumtion under observationsperioden.

Var finns blanketter för läkarintyg?

Läkarintyg avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås (Pdf, nytt fönster) Blanketter finns att beställa via Körkortsportalen, eller via telefon 0771-818181

Samtidigt bruk av narkotika eller narkotikaklassade läkemedel utgör hinder för körkort med alkolås.

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv