Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Neuropsykiatri - vuxna

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

ADD (Attention Deficit Disorder), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och autism är neuropsykiatriska diagnoser som oftast utreds och fastställs av barn- och ungdomspsykiatrin.

I de fall utredning ej är gjord tidigare så kan erhållande av en diagnos vara av stor betydelse för patienten även i vuxen ålder.

Patienter med pågående uppföljning inom psykiatrin ska bedömas enligt basutredningsmallen på den aktuella enheten. Det kan leda till att basutredningen bekräftar misstanke om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, då remitteras patienten vidare till en ” neuropsykiatrisk utredning”.

Patienter utan pågående kontakt inom psykiatrin ska hänvisas till primärvården för en basutredning. Vid bekräftad misstanke om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utfärdas remiss enligt ”neuropsykiatrisk utredning”.

Remiss  för neuropsykiatrisk utredning kan utfärdas till följande enheter:

 • Höglandet: remiss till RoB, Höglandssjukhuset
 • Jönköping: remiss till Neuropsykiatriska teamet, Länssjukhuset Ryhov
 • Värnamo: remiss till psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus  

För adekvat prioritering bör remiss till "neuropsykiatrisk utredning"  innehålla tydliga  uppgifter  om utrednings- och undersökningsfynd enligt nedan beskrivna avsnitt i basutredning. Ange också om hel eller partiell utredning gjorts på annat håll.

Om det finns annan psykisk ohälsa som kräver specialistpsykiatrins insatser, ska separat remiss för detta också skickas.

Diagnostik och utredning

Det saknas idag nationella rekommendationer i ämnet.

Behandling

Farmakologisk behandling
Ansvaret för insättning och uppföljning av farmakologisk behandling med centralstimulantia vilar på specialist i psykiatri. För primärvården är det viktigt att vara särskilt observant på möjliga somatiska biverkningar kopplade till ev medicinering.

Sammanställning av preparat för medicinering vid ADHD-dosering och eventuella karakteristika

Psykologisk behandling

Psykologiska, psykosociala och arbetsterapeutiska interventioner bör ses som förstahandsalternativet vid neuropsykiatriska funktionshinder. Förutom de behandlingsinsatser som riktas specifikt mot dessa funktionsnedsättningar, kan patienter med dessa hinder behandlas som andra patienter vid annan psykisk ohälsa, såsom depression och ångest (se övriga Fakta-dokument).

För behandling av ADHD/ADD, finns behandlingsprogram med god vetenskaplig evidens både individuellt och i grupp.

Psykosociala interventioner

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder har oftast god nytta av psykoedukativa insatser. De är också berättigade till LSS-insatser via kommunen.

Arbetsterapi

För arbetsterapeutiska interventioner, se arbetsterapeutiskt program.

Utredning av misstänkt neuropsykiatrisk diagnos, Arbetsterapi

Sjukskrivning

Vid fastställd neuropsykiatrisk diagnos och en pågående vårdkontakt inom psykiatrin, ansvarar psykiatrin för ev sjukskrivning. En sammanvägning med ev annan samsjuklighet får göras för att bedöma patientens funktionsnedsättning och graden av arbetsförmåga.
Utan pågående vårdkontakt inom psykiatrin och när specialistpsykiatrins kompetens inte krävs ansvarar patientens fasta vårdkontakt för ev sjukskrivning.

Sjukskrivning vid ADHD, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

 • Om utredning ej leder  till diagnos: Ärendet återremitteras till inremitterande.
 • Vid fastställd neuropsykiatrisk diagnos:
  1. Uppföljning inom specialistpsykiatri
  - vid farmakologisk behandling med centralstimulantia
  2. Om behov finns, vara behjälplig med att initiera en samordnad individuell plan (SIP).
  3. Då specialistpsykiatrins kompetens ej längre krävs kan remiss till primärvården övervägas, gärna efter kontakt och överenskommelse.

Barnperspektivet

Barnperspektivet

Kvalitetsindikatorer

 1. Utredning genomförd enligt Faktadokument
 2. Uppföljning av behandling med centralstimulantia enligt gällande rutin inom psykiatrin
 3. Uppföljning av andra stödinsatser/ hjälpmedel enligt journalförd planering

Fastställt: 2013-02-08

Reviderad: 2017-06-01

Giltigt till och med: 2019-06-01

Fastställt av: Medicinsk programgrupp psykiatri och primärvård

Ansvarig grupp: Psykiatri vuxna

Granskat av grupp: Psykiatri vuxna

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby Vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2018-10-03
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv