Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Medicinska kriterier - indikationer för slutenvård

Behandling av ätstörningar görs i den stora majoriteten av fallen i öppenvård. Endast i undantagsfall, och då vanligen på medicinska indikationer, är sluten vård indicerad. Fall där inneliggande vård övervägs skall bedömas gemensamt eller i samarbete mellan pediatriker/internmedicinare och barn-ungdomspsykiatriker/psykiatriker.

Vid medicinskt hotfulla situationer är sluten vård livräddande. Den inneliggande/slutna vårdperioden skall inte vara längre än vad som är absolut nödvändigt från medicinsk risksynpunkt. Ett nära och fortlöpande samarbete under slutenvårdstiden mellan öppenvårdsbehandlare och slutenvårdsdito är av största vikt, då kontinuitet i relationen till behandlare är särskilt angeläget för denna patientgrupp.

Beslutsunderlaget för ställningstagande till inläggning utgörs alltid av den sammanvägda bilden av olika medicinska, psykologiska och sociala riskfaktorer.

Angivna nedanstående gränsvärden kan därför i sig själv inte ensamt utgöra underlag eller kriterier för inläggning. Dock ska nedan angivna faktorer läsas så att ju fler av de nedanstående gränsvärden som den enskilde patienten uppvisar samtidigt vid undersökning, desto högre blir inläggningsindikationen.

Somatiska kriterier

BMI < 14, allvarlig elektrolytrubbning (framför allt  Natrium och Kalium) med risk för rytmrubbningar i hjärtats egenelektriska aktivitet (risk för plötslig hjärtdöd ). Blodtryck < 90/60. (Hypovolemi med risk för cirkulationskollaps och död.) Hjärtfrekvens oregelbunden och/eller < 45 slag/min (risk för plötslig hjärtdöd). (Röntgen verifierad) osteoporos, perifera ödem. Anemi med Hb < 100. Förhöjda värden ASAT/ALAT. Förhöjt kreatinin. Påtagligt nedsatt grov kraft i extremiteterna (t.ex. klarar ej resa sig från nigsittande). Atrofitecken om man gjort CT –hjärna. Konstaterad kardiomyopati på grund av svält. Temperatur < 35 grader C.

Psykiatriska kriterier

Samtidig allvarlig depression med eller utan självmordstankar. Aktuell hög suicidrisk med eller utan depression. Pågående allvarligt substansmissbruk. Konstaterad total eller nästintill total vägran mat och dryck som varat >1 vecka. Alla situationer där kriterier för tvångsvård jml LPT är uppfyllda. Observera att vid överhängande risk och livsfara på grund av somatiska komplikationer som en följd av störd kroppsuppfattning kan LPT kriterier anses uppfyllda om patienten vägrar vård där mat och dryck ingår som ett krav.

Psykologiska kriterier

Inläggning kan ibland också vara indicerat som en hjälp att bryta ett destruktivt beteendemönster kring ätandet. Patientens egen motivation till förändring är i dessa fall avgörande.

Sammanfattning av kriterier för inläggning

Bedömning och avvägande ska självklart alltid göras individuellt från fall till fall, men inläggning för psykiatrisk slutenvård med eller utan stöd av tvångslagstiftningen bör undvikas så långt möjligt. Detta delvis med anledning av att ett övergripande mål i behandlingen är ”Ett normalt liv med normalt ätande” vilket aldrig kan uppnås under inneliggande vård, delvis för att kontinuiteten i behandlingen rubbas då huvuddelen av behandlingskontakterna sker i öppenvård. Inläggningsfall är de med en akut överhängande fara för liv och hälsa av antingen somatiska eller psykiatriska skäl nämnda ovan.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ätstörningar hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv