Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Avvikelsehantering suicidprevention

Lex Maria-anmälan

Anmälan och rapportering av suicid är reglerad i Patientsäkerhetslagen (2010:659, 3:e kap). En anmälan ska göras om en patient i samband med undersökningen, vård eller behandling begått självmord eller efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom OCH om det bedöms vara allvarlig vårdskada. Denna bedömning är givetvis svår och diskussion med chefläkare rekommenderas.

Avvikelsehantering

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården innehåller föreskrifter om att sjukvården ska ha rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna genom att upprätta rutiner för avvikelsehantering.

I Region Jönköpings län sker detta i avvikelsesystemet Synergi som är ett IT-baserat avvikelsehanteringssystem. 
Synergi

Anmälningsskyldigheten innebär att suicid som bedöms ha inträffat i anslutning till vården ska följas av en händelseanalys där vårdgivaren identifierar områden där förbättringsåtgärder kan sättas in. Händelseanalysen bibringas Lex Maria anmälan till IVO. Rutiner för händelseanalys ska finnas på samtliga enheter. 

Mer information

Detta är en fördjupningssida till Suicidprevention

Uppdaterad: 2020-03-04
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv