Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Postoperativ smärta och nedtrappning av analgetika

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Postoperativ smärta hanteras i första hand av opererande enhet men uppföljning kan efter remittering ske på annan enhet, både primärvård och annan slutenvårdsenhet.

Prevention

En förberedd och välinformerad patient hanterar den postoperativa situationen bättre, med minskat behov av smärtlindring som följd. Patienten ska i god tid före ingreppet informeras om vilka smärtbehandlingsmetoder som kan erbjudas, hur smärtskattning fungerar samt att det är lättare att förebygga smärta än att behandla den sedan den uppkommit.

Behandling

Behandling av postoperativ smärta sker enligt lokala PM på respektive sjukhus:

Patientinformation om analgetika finns på Läkemedelkommitténs hemsida, Förskrivarstöd
Patientinstruktioner kring läkemedelsbehandling, Läkemedel, Region Jönköpings län

Parenteral administering av opioider ska tidigt i det postoperativa förloppet konverteras till peroral behandling. Depotberedning ges till de patienter som har en förväntad längre tids användning av opioider.

För att minska risken för att patienten medicinerar med analgetika ”onödigt” länge ska det i epikris framgå hur länge patienten förväntas behöva analgetika för postoperativ smärta. 

Uppföljning

Vid uppföljning ska smärtbehandlingen utvärderas och successivt minskas då den postoperativa smärtan försvinner.

I patientinformationen för Dolcontin och Oxycontin anges att patienten ska trappa ned dosen i samråd med läkare. Vid utskrivning av patient, som erhåller behandling med starka opioider, kan schema för nedtrappning användas.
Nedtrappning av opioider i samband med postoperativ smärtlindring - Jönköping (begränsad behörighet, nytt fönster)

En lång nedtrappningstid är vald för att minska risken för ”bakslag”. Extrados att ta vid behov är tablett Morfin 10 mg eller tablett OxyNorm 5 mg. Vid högre dosering där svårigheter finns vid nedtrappning rekommenderas remiss till smärtenheten.

Nedtrappningsschema kan även användas, i de fall preoperativ opioidbehandling är ökad postoperativt, för minskning till preoperativ dos.

Hos patienter som har kvarvarande smärta 2-3 veckor postoperativt ska ny bedömning av smärtan göras i primärvården och läkemedelsbehandlingen omprövas.

Abstinens

Efter 4-5 dagars behandling med opioid finns risk för ett fysiologisk beroende. Ett snabbt utsättande av opioider ger risk för abstinens som kan förekomma i en tidig och/eller en sen fas. Den tidiga (inom 6-24 timmar) kännetecknas bl.a. av gäspningar, svettningar, rinnsnuva, tårflöde, vidgade pupiller och gåshud, medan den sena fasen (2-3 veckor) ofta visar sig i form av illamående/kräkningar, diarré, benvärk och nedstämdhet.

Omvårdnad

Rehabilitering

Optimal smärtbehandling är viktigt för att underlätta rehabilitering.

Fastställt: 2011-03-09

Reviderad: 2019-03-27

Giltigt till och med: 2021-03-27

Fastställt av: Medicinsk programgrupp smärta och primärvård

Ansvarig grupp: Smärta

Granskat av grupp: Smärta

Kontaktperson för innehåll:

Elin Ambjörnsson, Distriktsläkare, Gnosjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Charlotta Vikström, Spec ssk m spec funkt, Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård

Kerstin Eriksson, Spec ssk m spec funkt, Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård

Uppdaterad: 2020-03-20
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv