Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

VAS (Visuell analog skala)

Utarbetad av doc Staffan Arnér, Karolinska sjukhuset.

Målsättning

Förbättra smärtlindringen för patienten genom enhetligt förfarande vid dokumentation och skattning av smärta samt vid utvärdering av behandlingsåtgärd.

Metod

Mätning sker med en s k VAS-sticka med en 10 cm lång skala graderad mellan 0 och 10. Siffran 0 innebär ingen smärta och 10 innebär värsta tänkbara smärta.
Stickan har en visuell sida (utan siffror/tecken) med en flyttbar markör, baksidan visar siffror, 0-10 samt en verbal ”skala”, lätt-måttlig-medelsvår-svår-outhärdlig.

Omfattning

  • Alla patienter där smärta kan förväntas.
  • Alla postoperativa patienter på IVA/UVA, inneliggande och polikliniska, kontrolleras med VAS varje timma och, då smärtlindring givits intravenöst, efter 5-10 min. VAS ska vara <4 när patienten överflyttas till vårdavdelningen. Om så inte är fallet ska anledning anges.
  • Postoperativt på vårdavdelningen kontrolleras VAS var 3:e timme och, då injektion subkutant givits, efter 30 min. Kontrollerna fortsätter tills patienten anger VAS <4 tre gånger i rad utan behandling.

Praktiska råd

  • Informera lättfattligt om hur skalan/stickan fungerar (inneliggande patienter ska vara informerade preoperativt).
  • Patienten får själv välja den sida av stickan som passar bäst och är lättast att förstå.
  • Patienten kan också uttrycka VAS verbalt genom att ange en siffra mellan 0 och 10 eller beskriva sin smärta med ord som sedan ”översätts” till en VAS-siffra som kan dokumenteras i journalen.
  • Om patienten inte kan medverka i VAS-registreringen, använd då din erfarenhet och var uppmärksam på patientens smärtsignaler. Notera att VAS är mer eller mindre än 4, ge smärtlindring vid behov och ange VAS mer eller mindre än 4 efteråt.
  • Att använda stickan lodrätt/upprätt, där VAS 0 är neråt och där markören förs uppåt vid ökad smärta, kan underlätta för vissa patienter.
  • Sover patienten skrivs ett S på raden för VAS.

Mer information

Detta är en fördjupning till Smärtanalys

Uppdaterad: 2018-05-24
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv