Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Paracetamol

Verkningsmekanismen för paracetamol är ännu oklar, men det verkar främst perifert och används vid lätta till måttliga smärttillstånd.

Vid osteoartros och RA har paracetamol i studier visat något sämre effekt än NSAID-preparat.

Paracetamol kan administreras peroralt, intravenöst eller rektalt. Vid rektal tillförsel är det genomsnittliga biotillgängligheten cirka 80% jämfört med oral tillförsel.

Maxdos dygnsdos paracetamol är 1 gram x 4. Dos på >1 gram/tillfälle eller >4 gram/dygn medför ingen ytterligare effekt men risk för biverkningar. Vid njurfunktion lägre än GFR 50 ml/minut rekommenderas en dossänkning till 500 mg var sjätte timme. Dosreduktion bör göras vid nedsatt leverfunktion. Vid rekommenderade doser har paracetamol en god biverkningsprofil men vid överdosering finns risk för allvariga leverskador.

Vid svårare smärttillstånd kan paracetamol kombineras med opioider.
Paracetamol kan även kombineras med NSAID.

Uppdaterad: 2018-10-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv