Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Logopediska riktlinjer för röststörningar

Innehåll på sidan

Bakgrund

Vid röstbesvär så kan rösten låta hes och skrovlig och den drabbade kan ha svårt att göra sig hörd. Röstbesvär behöver inte alltid höras, utan kan också upplevas som trötthet och/eller värk i musklerna kring struphuvudet. Ibland kan tröttheten i musklerna kring struphuvudet kännas som en klump i svalget eller halsen.

Idag har många personer röstkrävande yrken som exempelvis lärare, förskolepersonal eller säljare. Det ställer stora krav på rösten och ibland orkar rösten inte med och man blir hes eller känner trötthet i musklerna kring struphuvudet. Rösten påverkas också av hur du mår, trötthet och stress. Andra negativa faktorer för rösten är rökning, dammig arbetsmiljö och röstanvändning i bullriga miljöer. Röstbesvär kan också uppstå i samband med sjukdom, operation eller olycksfall som skadat stämbanden eller nerverna som styr dem.

Indikationer för logopedisk utredning

  • Om man är hes en längre tid
  • Om man ofta är trött i rösten
  • Om man har svårt att göra sig hörd

Remiss

Remiss skickas till en öron-, näs- och halsspecialist, som inspekterar stämbanden och svalget (ett så kallat larynxstatus). Vid behov skickas sedan remiss till logoped.

Logopedisk utredning

Logopeden gör en akustisk röstanalys och en audio-perceptuell bedömning av rösten, som tillsammans med öron-, näs- och halsspecialistens larynxstatus ligger till grund för beslut om åtgärder och eventuell röstbehandling.

Indikationer för logopediska behandlingsåtgärder

Personer med långvarig heshet och/eller rösttrötthet, där röstbesvären leder till inskränkning i arbetet och vardagen.

Logopediska behandlingsåtgärder

Logopedens roll är att ta ställning till vilken typ av behandling personen är i behov av efter att logopedisk utredning gjorts. Logopedisk behandling syftar till att personen ska hitta ett mer skonsamt sätt att använda sin röst genom olika övningar för att optimera andnings- och röstteknik samt råd och information kring röstanvändning. I vissa fall kan det vara aktuellt med medicinsk behandling som kirurgi eller olika läkemedel och logopedisk behandling är då ett komplement för att nå bästa möjliga resultat.

Tillsammans med patienten upprättas en individuell behandlingsplan som kan innehålla enstaka besök med rådgivning eller ett flertal besök med röstbehandling och noggranna instruktioner för träning i hemmet. Övningarna syftar till att optimera andnings- och röstteknik för att uppnå minskade subjektiva besvär och att patienten ska kunna använda sin röst så skonsamt som möjligt i såväl sitt arbete som på sin fritid. Antalet behandlingstillfällen varierar mellan 5 till 8. I vissa fall kan personen vara i behov av en röstförstärkare – ett hjälpmedel som förskrivs av logoped och lånas från Hjälpmedelscentralen.

Mätetal och mål

Mål: Personen med röstbesvär ska ha tillägnat sig en god grundläggande andnings- och röstteknik för att kunna använda rösten på ett funktionellt och skonsamt sätt.

Mätetal: 80% av patienterna med röstbesvär ska ha uppnått det individuella behandlingsmålet.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Öron, näsa och hals.

Referenser

  • Arbetsmiljöverket. (2011). Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi. Stockholm: Arbetsmiljöverket
  • Bele I. (2005). Artificially lengthened and constricted vocal tract in vocal training methods. Logopedics, Phoniatrics, Vocology 30(1) 34–40.
  • Elliot, N. (2009). Röstboken. Lund: Studentlitteratur AB.
  • Laukkanen, A-M. (1992) About the so called "resonance tubes" used in Finnish voice training practice. Logopedics Phoniatrics Vocology 17(3-4), 151-161
  • Story B, Laukkanen A-M & Titze, I. (2000). Acoustic impedance of an artificially lengthened and constricted vocal tract. Journal of Voice 14(4), 445–69.
  • Thyme-Frøkjær K & Frøkjær-Jensen B. (2001). The accent method: A rational voice therapy & practice. Bicester: Speechmark.
  • Titze, I. (2006). Voice training and therapy with a semi-occluded vocal tract: rationale and scientific underpinnings. Journal of Speech, Language and Hearing Research 49(2), 448–59. DOI: 10.1044/1092-4388(2006/035)

Mer information

Detta är en fördjupning till Heshet och annan upplevd röststörning

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv