Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tandvårdsstöd - översikt och riktlinjer

Ansvaret för att utfärda intyg kring tandvårdsstöd åvilar patientansvarig vårdgivare.
 

Det finns olika former av tandvårdsstöd som kan vara aktuellt för olika patientgrupper:
 

1. Nödvändig tandvård Utfärdarinstruktion för tandvård för personer med stort omvårdsbehov i dagliga livet (begränsad behörighet, nytt fönster) så kallad N-tandvård (administreras av Region Jönköpings län).

Målgruppen är personer, i såväl särskilt som enskilt boende, med särskilt omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov (minst 3 gånger dagligen samt  tillsyn eller larm nattetid) inklusive inskrivna i palliativ vård. Vidare personer som tillhör personkretsen enligt LSS paragraf 1 punkterna 1-3 samt viss kategori av psykiatriska patienter.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Intyg för N-tandvård får utfärdas av personer som erhållit särskild utbildning, oftast distriktssköterska, biståndshandläggare etc.

2. Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling, Region Jönköpings län (begränsad behörighet, nytt fönster) så kallad S-tandvård (administreras av Region Jönköpings län). Gäller patienter med vissa sjukdomar och funktionshinder

Två nya tandvårdsstöd infördes 1 januari 2013. För att patienter skall kunna ansöka om dessa, behövs intyg från läkare.

Dessa intyg är avgiftsfria och ingår i patientavgift för besöket:

3. Statligt tandvårdsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster) - STB (administreras av Försäkringskassan. Beräknad målgrupp ca 3 % av befolkningen).

Förebyggande tandvård till personer med risk att få försämrad tandhälsa på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. (till exempel patient med muntorrhet efter strålbehandling eller långvarig (minst 6 månader) läkemedelsbehandling (kriteriet är att muntorrhet finns angivet som möjlig biverkan enligt FASS), Sjögrens syndrom, KOL-patienter med syrgasordination, svårinställd diabetes (genomsnittligt HbA1c över 73 trots god följsamhet till ordination) m.m.

 • Blankett för läkarintyg finns i Cosmic - sökväg: Ny Blankett - Intyg - ”Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder”
 • Lämnas ifyllt till patienten, som tar det med till sin tandläkare.

4. Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, Region Jönköpings län (begränsad behörighet, nytt fönster) så kallad F-tandvård (administreras av Region Jönköpings län)

För den som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har mycket svårt att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. (Till exempel patienter med svårt psykiskt funktionshinder, Parkinsons sjukdom, cerebral pares, RA, kvarstående symtom >6 månader efter stroke/hjärninfarkt m m). Personkrets och information om ICF-klassifikation.

 • Blankett för läkarintyg finns i Cosmic - sökväg: Ny blankett – Intyg – ”Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3a§ tandvårdsförordningen”.
 • Insänds ifyllt av läkare till:
  Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård
  Region Jönköpings län
  Husargatan 4, Box 1024
  551 11 Jönköping
Innehåll på sidan:

Fastställt: 2013-05-08

Reviderad: 2017-03-24

Giltigt till och med: 2019-03-24

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals, samt primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Annika Ryd, Distriktstandläkare, Värnamo Folktandvård, Folktandvården

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv