Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Ventriculär arrytmi - Ännu ej fastställt

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vid icke omedelbart livshotande tillstånd – noggrann arytmidiagnos före behandling. Vid problem kontakta hjärtläkare/bakjour.

Bradykardier < 50 slag/min

Till exempel AV–block, sinus arrest, SA–block, sinusbradykardi och nodalrytm.

Frekvens < 50 slag/min.

Om bradykardin är symtomgivande (cerebrala symtom, hjärtsvikt, blodtrycksfall, uppträdande av "kompensatorisk" ventrikulär arytmi) bör digitalis, beta-blockad, verapamil etc undvikas eller utsättas. Enstaka episoder behandlas ej. Vid upprepade episoder och bestående tillstånd ges följande;

  • Atropin 0,5 mg/ml 0,5-1 ml i v; kan upprepas till max 2 mg (= 4 ml), vid utebliven effekt;
  • Isuprelinfusion, vid utebliven effekt;
    Isuprel 2 mikrogram/ml - LÄNK
  • Temporär transvenös pacemaker alternativt permanent pacemaker om tillståndet bedöms vara kroniskt (kontakta hjärtläkare/bakjour).

AV-block

Kan vara läkemedelsorsakat till exempel digitalis, betablockerare, kalciumblockerare eller andra antiarytmika – preparatet utsätts eller dosen reduceras.

AV-block I

Behöver sällan åtgärdas. I kombination med skänkelblock bör risk för utveckling av totalblock observeras.

AV-block II

  • Cirkulatoriskt opåverkad patient – Ingen behandling
  • Vid cirkulatorisk påverkan ges Atropin 0,5 mg/ml 0,5–1 ml i v.
  • Eventuellt Isoprenalin infusion.
  • Eventuellt pacemaker.

Sjukskrivning

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång.
Sjukskrivning, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Rehabilitering

Sjukhusfas

Vid behov tas kontakt med sjukgymnast för information om fysisk aktivitet och träning.

Rehabiliteringsfas

Vid behov kallas patient till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp. Kontakt förmedlas av sjukgymnast på vårdavdelning alternativt via hjärtmottagning.

Underhållsfas

Sjukgymnast och patient planerar i samråd fortsatt träning utanför sjukvården. Uppföljning av träningen sker enligt lokala tillämpningar.

Ansvar för innehåll:
Anders Jönsson, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

xxx överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Magdalena Barbinska, överläkare
Kardiologiska kliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Författare:
Anders Jönsson, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

xxx överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Magdalena Barbinska, överläkare
Kardiologiska kliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Charlotta Lans, leg. sjukgymnast, MSc, specialistsjukgymnast i hjärt- och kärlsjukdomar
HRK Sjukgymnastiken Hus 48
Länssjukhuset Kalmar

Helena Sköldbäck, leg. Sjukgymnast
Sjukgymnastiken hus D4
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Annika Unger, leg. sjukgymnast
Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicin Centrum
Universitetssjukhuset i Linköping

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-11-27
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare