Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Diagnoskriterier vid hjärtinfarkt

Definition av diagnoskoder i RIKS-HIA (fr juni 2007)

Akut hjärtinfarkt (I21.0 - I21.9)

Något av följande 5 kriterier uppfylls:

1.   Myokardmarkörstegring (helst Troponin) över beslutsgränsen för aktuell metod och där upprepade (minst 2 med minst 6 timmars intevall) Troponinbestämningar visar ett stigande eller sjunkande förlopp* plus minst ett av följande:

  • a. Typiska symtom: bröstsmärta av iscehmisk karaktär under mer än 15 minuter eller lungödem utan annan rimlig förklaring.
  • b. EKG förändringar: Utveckling av patologisk Q-våg i minst 2 avledningar (duration >0,03 sek och >25% av R-vågs amplitud) alternativt ischemiska ST-förändringar eller nytillkommet vänster grenblock (LBBB).
  • c. Bildbevis på nytillkommen förlust av viabelt myocardium eller ny regional väggrörelseabnormitet.

2.   Typiska symtom och ST-höjning / nytt LBBB / definitiv ny tromb vid kranskärlsröntgen och avsaknad av möjligheter till fortsatt diagnostik p.g.a. plötslig död.

3.   Vid PCI: Om normal myokardmarkörnivå före ingreppet utgör stegring över 3 x beslutsgränsen indikation på PCI-relaterad infarkt.

4.   Vid CABG: Om normal myokardmarkörnivå före ingreppet utgör stegring över 5 x beslutsgränsen i kombination med ny patologisk Q-våg/nytt LBBB eller på kranskärlsröntgen nytillkommen ocklusion av nativt kärl eller graft indikation på CABG-relaterad infarkt.

5. Myokardnekros eller koronartrombos vid obduktion med en ålder motsvarande symtom.

* Vid värden nära beslutsgränsen bör ökningen eller sänkningen vara >50% mellan lägsta och högsta värdet.

Mer information

Detta är en fördjupning till Akut ST höjningsinfarkt

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård