Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Farmakologiska behandlingsalternativ

Mediciner

Digitalis (Digoxin)

 • Ökad blockering i AV-noden via vagusstimulering
 • God frekvensreglering i vila
 • Dålig frekvensreglering vid fysisk aktivitet
 • Dålig frekvensreglering vid paroxysmalt flimmer
 • Ingen profylaktisk effekt, möjligen till och med negativ effekt

Betareceptorblockerare (Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, m. fl.)

 • Minskar sympatikuseffekten på AV-överledningen
 • God frekvensreglerande effekt framför allt vid arbete, men även i vila
 • Profylaktisk effekt fr. a. vid flimmer utlösta i sympatikotona situationer samt vid ischemi

Kalciumantagonister (Verapamil, Isoptin Retard)

 • fördröjd depolarisation ,vilket ger ökad blockering i AV-knutan
 • god frekvensreglerande effekt både i vila och arbete
 • ingen profylaktisk effekt

* ges ej vid hjärtsvikt

Behandling med nedanstående läkemedel bör inledas av kardiolog!

Sotalol (Sotacor)

 • Betareceptorblockerare + klass-III–antiarytmisk effekt.
 • Klass-III-effekten gör att man vid Sotalolbehandling har en ökad risk för andra typer avarytmier, bla kammartakykardi, sk proarytmi.
 • Sotalol bör därför endast ges som profylax och ej som frekvensreglering enbart. Riskenför proarytmi är ökad hos kvinnor, vid förlängd QT- tid (QTc >450 ms), bradykardi,elektrolytrubbning, hjärtförstoring, hjärtsvikt samt vid samtidig behandling med andra läkemedel som ger QT-förlängning. Risken är störst vid behandlingsstart samt vid dosökning och sådan bör därför hos patienter med ökad risk ske på sjukhus under EKG övervakning.

Disopyramid (Durbis Retard, Dirytmin)

 • Enbart som profylax.
 • Saknar frekvenssänkande egenskaper och kan snarast accelerera överledningen, vilket kan leda till mycket höga hjärtfrekvenser vid flimmerrecidiv. Bör därför kombineras med AVblockerande läkemedel t. ex. digitalis, eller betablockerare
 • Användningen begränsas av antikolinerga bieffekter.
 • Risk för proarytmi, framför allt hos patienter med samtidig hjärtsvikt. Insättning under EKG övervakning

* ges ej vid hjärtsvikt

Behandling med nedanstående läkemedel bör inledas av kardiolog!

Sotalol (Sotacor)

 • Betareceptorblockerare + klass-III–antiarytmisk effekt.
 • Klass-III-effekten gör att man vid Sotalolbehandling har en ökad risk för andra typer av arytmier, bla kammartakykardi, sk proarytmi.
 • Sotalol bör därför endast ges som profylax och ej som frekvensreglering enbart. Risken för proarytmi är ökad hos kvinnor, vid förlängd QT- tid (QTc >450 ms), bradykardi, elektrolytrubbning, hjärtförstoring, hjärtsvikt samt vid samtidig behandling med andra
 • läkemedel som ger QT-förlängning. Risken är störst vid behandlingsstart samt vid dosökning och sådan bör därför hos patienter med ökad risk ske på sjukhus under EKGövervakning.

Disopyramid (Durbis Retard, Dirytmin)

 • Enbart som profylax.
 • Saknar frekvenssänkande egenskaper och kan snarast accelerera överledningen, vilket kan leda till mycket höga hjärtfrekvenser vid flimmerrecidiv. Bör därför kombineras med AVblockerande läkemedel t. ex. digitalis, eller betablockerare
 • Användningen begränsas av antikolinerga bieffekter.
 • Risk för proarytmi, framför allt hos patienter med samtidig hjärtsvikt. Insättning under

EKG övervakning

* ges ej vid hjärtsvikt

Amiodaron (Cordarone)

 • Bäst profylaktisk effekt.
 • Allvarliga biverkningar som inte alltid är reversibla (lungfibros thyreoideafunktionsrubbning, lever- och ögonpåverkan m.m.).
 • Kräver provtagning, thyreoidea- och leverprover var 3:e månad (Cordaronemottagning?)

* kan ges vid hjärtsvikt

Flekainid (Tambocor)

 • Användes i utvalda fall där andra recidivprofylax ej fungerat. Användandet ökar och verkar vara effektiv medicinering hos patienter med täta flimmerepisoder och inför flimmerablation. Ges ej till pat med nedsatt vänsterkammarfunktion, klaffsjukdomar och ischemi. Insättning efter UKG-undersökning och under EKG-övervakning.

Propafenon (Rytmonorm)

Används i enstaka fall. Har god effekt men tolereras sämre p.g.a. biverkningar och interaktioner med andra läkemedel. Insättning under EKG-övervakning.

* ges ej vid hjärtsvikt

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare