Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Icke-farmakologiska behandlingsalternativ

I svåra fall där farmakologisk eller lungvensablationsbehandling inte är tillräcklig kan andra icke-farmakologiska alternativ bli aktuella.

His-ablation, när tillräcklig frekvensreglering ej kan uppnås på farmakologisk väg eller om patienten besväras av paroxysmalt flimmer med hastiga frekvensväxlingar och oregelbundenhet. Med kateterteknik bryts AV-överledningen. Pacemaker är därefter nödvändig för att upprätthålla regelbunden, normofrekvent hjärtrytm.

Maze-operation, vid uttalade symtom eller upprepad embolisering trots antikoagulation. Öppen hjärtkirurgi vid vilken man gör incisioner i förmaken för att förhindra uppkomst av flimmerkretsar.

Pacemaker, ofta för att möjliggöra optimal medicinering hos patienter med s.k. brady-takysyndrom. Vissa moderna pacemakermodeller är utrustade med särskilda flimmerförebyggande funktioner. Utveckling och utvärdering av dessa funktioner pågår men de är ännu ej att betrakta som klinisk rutin.

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård