Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Graviditet och hjärtsjukdom

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt.Samtidig hjärtsjukdom föreligger vid 1 - 4 % av alla graviditeter. Andelenförvärvade hjärtfel, särskilt de reumatiska minskar medan andelen kongenitala opererade hjärtfel ökar. Kardiolog bör informera dessa patienter om konsekvenserna av graviditetet och vid behov remittera till gynekolog för preventivmedel.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Kvinnor med kliniskt signifikant hjärtsjukdom under graviditet bör handläggas i samarbete mellan:

 • Obstetriker
 • Kardiolog
 • Anestesiolog,
 • Neonatolog (vid behov)

Diagnostik och utredning

Efter att dessa kvinnor blivit inskrivna på MVC bör de remitteras till specialmödravården på förlossningen för att underlätta ett enhetligt omhändertagande och ett bra och nära samarbete med kardiolog och anestesiolog. När ansvarig läkare på specialmödravården sett patienten bör kontakt tas med kardiolog för gemensam planering av graviditetsövervakning och förlossningshandläggning.

Kopior på journalanteckningar bör sändas mellan specialmödravården och kardiologmottagning.

Prevention

Allmäna råd vid Hjärtsjukdom – Graviditet

 • Informera redan i tonåren
 • Försök åtgärda hjärtsjukdomen före ev graviditet
 • Monitorering/kontroller under graviditet.
 • Vila, undvika fysiska ansträngningar
 • Dämpa oro genom information (ssk primigravida)
 • Järn- eller annan specifik terapi om anemi utöver den fysiologiska
 • Sedvanlig medikamentell terapi vid komplikationer men fosterpåverkan måste beaktas

Behandling

När det gäller den medicinska handläggningen av graviditetsövervakning och förlossning av dessa kvinnor hänvisas till vårdprogram CHD vuxna 1996:

Ansvar för innehåll:
xx, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Jan-Erik Karlsson, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

xx, överläkare
Kardiologiska kliniken
Västerviks sjukhus

Författare:
Jan-Erik Karlsson, överläkare
Kardiogiska kliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: x

Ansvarig grupp:

Granskat av grupp:

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2014-05-06
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare