Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Specifika hjärtsjukdomar och graviditet

Mitralstenos

Vid ökat venöst återflöde, som en följd av ökad cardiac output, blir avflödeshindret från vä förmak än mer markerat risk för lungödem. Tolererar inte korta diastole varför förmaksflimmer lätt utlöser lungödem. Takycardi skall överhuvudtaget undvikas, behandla med betablockad (trots riskerna för fetal påverkan) om hjärtfrekvensen > 90/min. Svårt att ”svara” på vasodilatation (t.ex. vid anestesi) i systemcirkulationen – BT fall. Den vätsketillförsel som då gives riskerar att utlösa lungödem.

Aortastenos

Lätta-måttliga aortastenoser tolererar vanligen graviditet. Vid täta aortastenoser anses risken vid graviditet hög. Den reducerade systemresistensen och intermittent kompression av v cava inferior (av uterus) medför syncoperisk. Svårighet att tömma kammaren = lungödemrisk.

ASD (ej op)

Låg komplikationsrisk. Risk för paradoxal embolisering.

Coarctatio aortae/restcoarctation

Risk för aortadissektion och ruptur aneurysm circ. Willisi. Coarctatio aortae är en ”manlig” sjukdom varför problemställningen inte är så vanlig. Ur obstetrisk synpunkt är det viktigt att inse att det i den övre kroppshalvan mätta BT inte alls motsvarar det som placenta utsätts för. Risken är snarare en placentär hypotoni/hypoperfusion.

Eisenmenger/primär pulmonell hypertension

Om patienten trots avrådan väljer att bli gravid krävs omsorgsfull kontroll under hela graviditeten och början av puerperiet. Specialistfall! Ssk senare delen av graviditeten, partus och början av puerperiet livsfarligt riskabla med ökad cyanos och syncope.

Marfans syndrom

Marfans syndrom rymmer en risk för aortadissektion som är ökad under graviditet (hormonell kärlpåverkan) och om aorta är dilaterad. Ekokardiografi bör utföras före ev. graviditet. Vid aorta ascendensdiameter < 40 mm är risken liten och graviditet tillåts. Graviditet avrådes om aortadiametern > 40 mm. Ekokardiografisk kontroll av aortadiametern bör göras var 3:e månad under graviditeten, om dilatation eller tecken till progression tätare kontroller. Om dilaterad aorta 6 inducerad förlossning (sectio) så snart barnet bedöms ha god chans att klara sig (ofta vecka 32-33). Detta bör ske på sjukhus med tillgång till thoraxkirurgi. Obs! dissektionssymptomatologi svårvärderad hos gravid eller nyligen förlöst kvinna. Kvinnor med Marfans syndrom bör sträva efter att förlägga sina graviditeter tidigt i livet då risken för aortadilation ökar med ökande ålder. Patienten skall också informeras om ärflighetsgången (autosomalt dominant).

Coronarsjukdom

Coronarsjukdom vid graviditet är en ovanlighet, < 1/10.000. Hög mortalitet om hjärninfarkt, ssk i sen graviditet. I princip behandling som hos icke gravidae, dock ej trombolys. För instabil kranskärlssjukdom gäller ”it is more important to treat the coronary insufficiency than to empty the uterus”.

Peripartum cardiomyopati

”Dilaterad cardiomyopati” under sista trimestern eller de första sex månaderna efter förlossningen. Oklar etiologi. C:a 50% tillfrisknar men risken för återfall vid ny graviditet är ökad.

Vårdprogram CHD vuxna 1996: GUCH-enheten, Lunds universitetssjukhus, Lund

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård