Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Bakgrund, Våt Åldersrelaterad Makuladegeneration (Neovaskulär Makuladegeneration)

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är den vanligaste orsaken till allvarlig synnedsättning hos personer över 60 års ålder i Sverige. Sjukdomen leder till förlust av den centralen synskärpan och lässynen, medan det perifera seendet, ledsynen, oftast finns kvar. Sjukdomen kan indelas i tre former – en tidig och två sena, torr (atrofisk) respektive våt (neovaskulär) AMD.

Näthinnans synceller (tappar och stavar) omsätts ständigt genom tillväxt i basen av syncellen samtidigt som yttersta delen av syncellen omhändertas och bryts ned (fagocyteras) av näthinnans pigmentepitel (RPE).  Pigmentepitelet är placerat mellan syncellerna och deras kärlförsörjning, åderhinnan (korioidea). Mellan pigmentepitelet och åderhinnan finns den gemensamma Bruchs membran. I yngre år förmår pigmentepitelet att bryta ned allt fagocyterat material, men från c:a 30 års ålder börjar nedbrytningsprodukter ansamlas i pigmentepitelcellerna. Efter hand stöts dessa nedbrytningsprodukter ut mellan pigmentepitel och Bruchs membran som extracellulära depositioner, s.k. drusen. Vid neovaskulär AMD startar en sårläkningsprocess. Vita blodkroppar skyndar till och frisätter tillsammans med pigmentepitelceller tillväxtfaktorer såsom VEGF (vascular endothelial growth factor). Detta stimulerar nybildade blodkärl att växa från korioidea in i och under näthinnan i gula fläcken. Blodkärlen är sköra och kan därför läcka vätska, proteiner och blod. De läker så småningom med ärrbildning som följd. Förloppet kan vara hastigt och leda till svår synförlust på kort tid.

Kärlnybildningarna indelas i typ 1 (ockulta, belägna bakom pigmentepitelet), typ 2 (klassiska, som ligger mellan näthinnan och pigmentepitelet) samt typ 3, som initialt växer i näthinnan (retinal angiomatös proliferation). Utan behandling är prognosen dålig med förlust av centralsynen inom 6-12 månader. De ockulta kärlnybildningarna kan initialt vara vilande en tid men uppvisar vid aktivitet också de liknande synförlust.

Neovaskulär AMD drabbar i regel båda ögonen men oftast med en tidsförskjutning. Om en patient har kärlnybildning i ena ögat och tidiga åldersförändringar i gula fläcken i det andra, är risken ca 60 % att kärlnybildning uppkommer även i detta öga inom fem år. Vid samtidig blodtrycksförhöjning stiger risken till ca 85 %.

I Sverige uppskattas ca 4 500 nya fall av neovaskulär AMD tillkomma årligen.

Mer information

Detta är en fördjupning till Våt Åldersrelaterad Makuladegeneration (Neovaskulär Makuladegeneration), Vårdriktlinje Våt Åldersrelaterad Makuladegeneration (Neovaskulär Makuladegeneration)

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare