Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Basprogram för mödrahälsovården, sydöstra sjukvårdsregionen

OBS! Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställtBasprogrammet är ett erbjudande och en rekommendation till den gravida för att vi med tillräcklig säkerhet ska kunna upptäcka avvikelser.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Basprogram eller individuell vårdplan

Bedömning om kvinnan kan följa basprogrammet görs enligt nedan;

 • Frisk förstföderska. Bedöms av barnmorska som signerar MHV1(se tabell alt1).
 • Frisk omföderska utan riskfaktor, med tidigare okomplicerad graviditet och förlossning. Bedöms av barnmorska som signerar MHV1 (se tabell alt 1 eller 2).
 • Hos frisk omföderska, med BMI<30, icke-rökande och med tidigare okomplicerad graviditet slås besöken i grav.v 37 och 39 ihop till ett besök i grav.v 38. (se tabell alt 2). Detta förutsatt att barnafadern är den samme som vid tidigare graviditet. Bedöms av barnmorska som signerar MHV1.
 • Förstföderska respektive omföderska med riskfaktor enligt nedanstående checklista eller enligt barnmorskans bedömning erbjuds läkarbesök/konsultation i tidig graviditet. Läkare eller barnmorska signerar MHV1.
 • Om kvinnan ej skall följa basprogrammet görs en vårdplan för graviditeten och dokumenteras på MHV 3.

Kvinnor som ska bedömas av läkare (läkarbesök/konsultation) i tidig graviditet

 • Anamnes, allmän
  - Kronisk, medicinsk sjukdom eller annan medicinsk sjukdom som påverkar graviditeten
  - Tung gynekologisk anamnes
  - Tidigare allvarlig psykisk sjukdom inkl. ätstörning
  - Könsstympad kvinna med förmodat förlossningshinder
 • Anamnes, obstetrisk
  - Tidigare perinatalt dött, missbildat eller förlossningsskadat barn
  - Tidigare barn med SGA ( eller födelsevikt <2500 g)
  - Tidigare komplicerad graviditet eller förlossning med behov av ställningstagande till förlossningssätt eller stödåtgärder

 • Aktuell graviditet
  - Misstanke om fosterskada, missbildning eller ärftlig sjukdom
  - Psykosocial riskgraviditet
  - Missbruk av alkohol eller droger
  - Förlossningsrädsla med behov av stödåtgärder
  - Psykisk sjukdom
  - Äldre förstföderska (>40 år)
  - Assisterad befruktning (IVF/ICSI: konsult; äggdonation: läkarbesök)

 • Aktuell graviditet, undersökningsfynd
  - Hypertoni >140/90
  - Uttalad fetma (se lokala riktlinjer)
  - Proteinuri 2+ eller mer
  - Flerbörd

Prevention

Grav.v
alt 1
6-10 10-
13+6
10-
13+6
18+0-
20+0
25 29 32 35 37 39 41 E
Grav.v
alt 2
6-10 10-
13+6
10-
13+6
18+0-
20+0
25 29 32 35 38 41 E
Personal B B U U B B B B B B B B/L
Hälso-
samtal
x                      

Anamnes

  x                    
Hb   x       x            
Ferritin   x                    
Plasmaglukos****   x     x x x          
Vikt x           x   x     x
Längd   x                    
BMI   x                    
Bltr   x     x x x x x x x x
Fosterdiagnostik
enl. region PM
  x x x                
Gynekologisk
undersökning*
  x                   x
HIV/Lues/
Hepatit B
  x                    
Rubellaimmunitet
(0-para + utlands-
födda)
  x                    
Chlamydia**   x                    
Proteinuri***   x       x            
Fosterhjärtljud         x x x x x x x  
SF-mått         x x x x x x x  
Blodgrupp+antikr.         x     Rh-        
Barnets läge               x x x x  
Sammanfattning
av graviditet
              x        
Hinnsvepning                     x  
 • *Gynekologisk undersökning erbjuds vid inskrivningen utifrån anamnes samt vid efterkontrollen inkl bedömning av knipförmåga.
 • *Cellprov (om pat. uteblivit från GCK alt. fått/kommer att få kallelse under graviditeten) obs! Cytologprov bör ej tas efter 15:e graviditetsveckan och ej före 8 veckor postpartum
 • **Chlamydiaprov erbjuds frikostigt
 •  ***U-alb upprepas kommande besök om positivt, vid varje besök om känd kronisk njursjd, hypertoni, diabetes, SLE. Dessutom tas U-alb vid alla former av blodtrycksförhöjning senare i graviditeten (>140/90 eller ökning med >30/15 jmf. utgångstrycket).
 • **** Sockerbelastning enligt lokala riktlinjer se separat PM
Grav.v
alt 1
6-10,  10-
         13+6
25 29 32 35 37 39 41 E
Grav.v
alt 2
6-10,  10-
        13+6
25 29 32 35 38 41 E
Personal B           B U U B B B B/L B B/BL
Info Kost x x              

Info Rökning

x x   x          
Info Alkohol x     x          
Info Med./droger/våld x     x          
Info Motion o samliv x x             x
Info NUPP+USG+AMC x                
Info Föräldraförs./HP x                
Info Grav.kontroller x                
Info biobankslagen x                
Info Barnet + kroppen   x              
Info Familjerätt     x            
Info Amning     x            
Info FUB   x              
Info BB/Förlossning     x            
Info BVC/efterkontroll           x      
Preventivmedelsrådg           x     x
Rapport till MHV-reg x               x

 

Uppföljning

Efterkontroll 8 – 12 veckor postpartum

 • Erbjuds alla nyförlösta kvinnor
 • Vid normal graviditet och förlossning, okomplicerat elektivt sectio samt utgångsVE – till barnmorska
 • Vid traumatisk/komplicerad graviditet eller förlossning (t ex. sfinkterskada) – till läkare

Kontaktperson för innehåll:

Michael Algovik, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Västervik sjukhus

Författare:

Regiongruppen för preventiv kvinnohälsa

Godkänd av:

Ninnie Borendal-Wodlin, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset Linköping

Karin Bergare, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Kerstin Davidsson, överläkare
Kvinnoklinken
Lasarettet i Motala

Gunnel Lindell, basenhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Christina Gunnervik, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Sjukhuset i Värnamo

Malena Tiefenthal, överläkare
Kvinnokliniken
Höglandssjukhuset i Eksjö

Birgitta Gustavsson-Borg, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Fastställt: 2009-12-27

Reviderad: 2013-01-01

Giltigt till och med: 2015-04-01

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp kvinnosjukvård och specialistsjukvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-10-01
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare