Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Endometriehyperplasi, sydöstra sjukvårdsregionen

Bakgrund och klassifikation

Innehåll på sidan:

Diagnostik och utredning

Symtom och diagnostik

Det klassiska symtomet vid endometriehyperplasi är olaga vaginal blödning såsom menorraghi, menometrorraghi samt postmenopausal blödning. Vävnadsprov såsom endometriebiopsi eller abrasio skall göras hos kvinnor > 35 år med långvariga blödningstrassel och kvinnor < 35 med långvariga blödningstrassel samt riskfaktorer. Detta skall även göras på kvinnor med ihållande långvarig blödning, vid blödning under behandling med östrogen utan progesteron samt vid postmenopausal blödning. Vid förekomst av atypiska körtlar på ett VS skall endometriebiopsi göras.

Om endometriebiopsin ger ett PAD med hyperplasi skall en abrasio med hysteroskopi övervägas för att utesluta att en atypi eller ett carcinom föreligger innan man ger en konservativ behandling.

Behandling

Endometriehyperplasi behandlas för att ge patienten symtomlindring samt för att undvika malign utveckling av slemhinnan. Behandlingen styrs utifrån symtom, förekomst av atypi, patientens operabilitet samt önskan om bibehållen fertilitet.

Vid kontrollskrap av gestagenbehandlad slemhinna kan histologin uppvisa kraftigt ändrad karaktär och vara påverkad med svårbedömd morfologi.

Enkel hyperplasi utan atypi

Premenopausala kvinnor

 1. Cykliskt gestagen såsom T Primolut Nor 5 mg 1 x 2 , T Provera 10 mg 1 x 1 12–14 dagar/cykel till symptomfrihet (3–6 månader).
 2. P-piller.
 3. Depo-provera.
 4. Mirena-spiral.
 5. Endometrieresektion.

Postmenopausala kvinnor

 1. Sätt ut eventuellt östrogen.
 2. Uteslut hormonproducerande ovarialtumör.
 3. Viktnedgång.
 4. T Provera 10 mg x 1 i 3 månader, med ny endometriebiopsi därefter.

Komplex hyperplasi utan atypi

Premenopausala kvinnor

 1. Cykliskt gestagen enligt ovan eller kontinuerligt gestagen.
 2. Mirena-spiral.

Postmenopausala kvinnor

 1. Som ovan
 2. Kan ges under flera år. Vid utsättning skall ultraljud av endometriet göras efter 1 år och vid behov biopsi av endometriet..
 3. Överväg hysterektomi om inte blödningskontroll uppnås.

Enkel och komplex hyperplasi med atypi

Önskan om bibehållen fertilitet

 1. Verifiera diagnosen med fraktionerad abrasio (inte endast endometriebiopsi) för att utesluta malignitet.
 2. Behandling med kontinuerligt gestagen ( T Megace 160 mg x 1, T Provera 100 mg x 2).
 3. Endometriebiopsi efter 3 månader. Kvarstående atypi räknas som terapisvikt.
 4. Vid regress av atypin ges T Provera 10 mg cykliskt enligt ovan.
 5. Fortsatta endometriebiopsier regelbundet.
 6. Hysterektomi vid terapisvikt eller vid avslutad fertilitetsönskan.

Postmenopausal kvinna eller då ingen fertilitetsönskan kvarstår

 1. Hysterektomi + SOEB + buksköljvätska som vid corpuscancer.
 2. Ev fryssnitt per-operativt för att utesluta malignitet.
 3. Om patienten icke är operabel kan man ge gestagen kontinuerligt enligt ovan med upprepade endometriebiopsier. Glöm ej att verifiera diagnosen med en fraktionerad abrasio.
 4. Även brachyterapi kan ges till icke operabla patienter.

Vid hysterektomi utfört på grund av komplex hyperplasi med atypi finner man en övergång till endometriecancer i 17–51 % av fallen.

Kontaktperson för innehåll:

Michael Algovik, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Västervik sjukhus

Författare:

Regiongrupp från onkolog- och kvinnokliniker i sydöstra sjukvårdsregionen

Godkänd av:

Ninnie Borendal-Wodlin, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset Linköping

Karin Bergare, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Kerstin Davidsson, överläkare
Kvinnoklinken
Lasarettet i Motala

Gunnel Lindell, basenhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Christina Gunnervik, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Sjukhuset i Värnamo

Malena Tiefenthal, överläkare
Kvinnokliniken
Höglandssjukhuset i Eksjö

Birgitta Gustavsson-Borg, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Fastställt: 2012-11-26

Reviderad: 2012-04-01

Giltigt till och med: 2014-12-31

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp kvinnosjukdomar och specialistsjukvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2013-11-20
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare