Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Foster med hjärtmissbildning eller fetal arytmi, sydöstra sjukvårdsregionen

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Kontaktuppgifter

Dagtid måndag - fredag skall alla patienter med nedanstående frågeställningar först bedömas av FME läkare på US, Linköping;

 • Direkttelefon FME läkare, US, dagtid vardagar:
  tfn 0705-22 31 76
 • Ultraljudsavdelningen, FME, US, Linköping:
  Tfn:  010-103 31 68 (för personal).
  FAX: 010- 103 30 51
 • Jourtid kontaktas bakjour på KK US via vx 010 – 103 00 00

Vid rådfrågning alternativt second opinion

När läkare vid någon av regionens kvinnokliniker önskar rådfråga eller skicka för ”second opinion” gravida kvinnor vars foster har någon typ av hjärtavvikelse;

 • skall i första hand läkare på Fostermedicinska Enheten (FME), Kvinnokliniken i Linköping kontaktas för ställningstagande till åtgärd.
 • detta kan ske via telefonkonsult och/eller genomgång av inspelade bilder som skickats och lagrats på Röntgen avdelningens PACS i Linköping, eller att patient remitteras till FME Linköping för ultraljudsundersökning och bedömning.
 • FME kan sedan, utifrån gjorda fynd, informera och samordna med barn- och eller vuxenkardiolog, klinisk fysiolog och/eller neonatolog på US, Linköping, för att bestämma om den gravida kvinnan (fostret) skall rekommenderas uppföljning/vård/förlossning på annat sjukhus. FME samordnar därefter med obstetriker på hemorten som i sin tur kontaktar hemortens barnkardiolog.

Vid remittering till annat sjukhus

 • Vidare remittering till annat sjukhus (i första hand Lund) kan bli aktuellt om fostret lider av sådan typ av hjärtmissbildning att kirurgisk intervention är nödvändig i anslutning till förlossning. Denna kontakt tas av FME alt barnkardiolog på Klin Fys i Linköping.
 • Hemortssjukhuset informeras.

Kontaktperson för innehåll:

Michael Algovik, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Västervik sjukhus

Författare:

Regiongrupp från kvinnoklinikerna inom sydöstra sjukvårdsregionen

Godkänd av:

Ninnie Borendal-Wodlin, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset Linköping

Ann Josefsson, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Karin Bergare, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Tobias Ekenlie, överläkare verksamhetschef
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Ulf Samuelsson, överläkare
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Linköping-Motala

Kerstin Davidsson, överläkare
Kvinnoklinken
Lasarettet i Motala

Gunnel Lindell, basenhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Christina Gunnervik, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Sjukhuset i Värnamo

Malena Tiefenthal, överläkare
Kvinnokliniken
Höglandssjukhuset i Eksjö

Birgitta Gustavsson-Borg, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Fastställt: 2012-04-30

Reviderad: 2012-04-30

Giltigt till och med: 2014-10-01

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp kvinnosjukvård och specialistsjukvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2013-11-21
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare