Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Riskbedömning vid förlossningen

OBS! Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställtEn aktiv riskbedömning vid ankomst till förlossningen medför att kvinnan får vård på rätt nivå.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Riskbedömningen grundas på anamnes och ankomststatus och skall dokumenteras under sökordet riskbedömning förlossning i Obstetrix.

Diagnostik och utredning

Ankomststatus bör omfatta:

 • CTG – intagningstest under 20 minuter eller tills kurva erhålls som är bedömbar enligt nationell CTG-klassificering
 • Kontroll av kvinnans puls, blodtryck och vid vattenavgång temperatur
 • Vikt
 • Urinprov med kontroll av protein
 • Yttre palpation för att fastställa läge och föregående fosterdel
 • Vaginalundersökning vid behov
 • Konfirmation av eventuell förlossningsplan

Riskbedömning ska ske kontinuerligt under förlossningen och dokumenteras i journal minst en gång per arbetspass. Vid tecken på komplikation/avvikelse ska barnmorskan fatta beslut

Lågriskpatienter - GRÖNA

Okomplicerad graviditet

 • Graviditetsvecka 37+0 – 41+6
 • Enkelbörd
 • Huvudbjudning
 • Spontan värkstart
 • Vattenavgång med klart fostervatten som startar med spontana värkar
 • Normal CTG, grönt, enligt CTG klassificeringssystemet
 • Blodtryck <140/90
 • Ingen känd sjukdom eller komplikation hos kvinnan eller fostret som kan påverka förlossningsförloppet

Efterskötning

Latensfas

Medelriskpatient - GULA

Kriterier för låg risk ej uppfyllda

Komplicerad obstetrisk anamnes

Tidigare:

 • IUFD
 • Lättare preeclampsi, även postpartum
 • Placentaretention
 • Postpartumblödning >1500ml
 • Sectio
 • Sfinkterskada
 • Skulderdystoci

Komplicerad graviditet

 • Aurorapatient/Psykiatrisk anamnes i vissa fall
 • Blodsmitta
 • BMI >30 (vid inskrivning på mödravård)
 • Drog eller alkoholmissbruk
 • Duplex
 • GBS–kolonisering
 • Hotande prematurbörd
 • Immunisering
 • Induktion
 • Placenta previa
 • Poly/oligohydramnios
 • Preeclampsi
 • Sjukdom hos patient t.ex. diabetes, epliepsi
 • Sätesbjudning
 • Tillväxthämning
 • Överburenhet

Vid ankomst eller under pågående förlossning

 • Avvikande CTG
 • Feber hos mor
 • Fetal malposition
 • Hb <90g/l
 • IUFD samt avbrytande i sen graviditet
 • Kraftigt mekoniumfärgat fostervatten
 • Långdraget förlossningsförlopp
 • Långvarig vattenavgång >18 timmar
 • Minskade fosterrörelser
 • Mångpara >4
 • Vaginal blödning (ej teckningsblödning)
 • Äldre förstföderska >40 år

Högriskpatien - RÖD

 • Flera komplicerade obstetriska faktorer i tidigare eller aktuell graviditet
 • Svårt sjuka patienter t.ex. svår preeclampsi, HELLP, hjärtfel

Kontaktperson för innehåll:

Michael Algovik, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Västervik sjukhus

Författare:

Regiongrupp från kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen

Godkänd av:

Ninnie Borendal-Wodlin, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset Linköping

Karin Bergare, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Kerstin Davidsson, överläkare
Kvinnoklinken
Lasarettet i Motala

Gunnel Lindell, basenhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Christina Gunnervik, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Sjukhuset i Värnamo

Malena Tiefenthal, överläkare
Kvinnokliniken
Höglandssjukhuset i Eksjö

Birgitta Gustavsson-Borg, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp kvinnosjukvård och specialistsjukvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2014-01-02
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare