Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Uppföljning - Cellprovskontroll under och efter graviditet

Kvinnor som inte lämnat cellprov på 2,5 år bör erbjudas provtagning vid inskrivning på mödrahälsovården. Prov för screening bör tas före 15:e graviditetsveckan, men kvinnor som aldrig tagit cellprov tidigare ska erbjudas provtagning även senare i graviditeten. I de fall man väntar med provtagning till efter graviditeten bör det ha gått minst 8 veckor postpartum vid provtagningstillfället.

Syftet med utredning under graviditet är att utesluta invasiv cancer.

Vid misstanke på "icke graviditetsrelaterad blödning" under graviditet bör cellprov tas oavsett graviditetslängd.

  • Gravid kvinna med patologiskt cellprov ska erbjudas undersökning, helst innan grav v 18-20. Vid undersökningen tas nytt cellprov, kolposkopi (jod och ättika kan användas). Riktade px alt konbiopsi ska tas. För blodstillning rekommenderas albothyllösning eller lapispenna. Undantaget är de med ASCUS/CIN 1 + neg HPV där kan uppföljning vänta tills 8 veckor postpartum.
  • Alla fall med CIN 3 och AIS ska granskas på patologkonferens för att utesluta invasiv cancer. Vid utbredd lesion, nedväxt i kryptor eller vid misstanke om AIS bör konisering göras.
  • Vid CIN 2/3 ska ny undersökning i grav v 28-30 med cellprov, kolposkopi och px göras.
  • Vid misstanke på mikroinvasiv cancer under graviditet ska konisering göras. Under graviditetsvecka 22-26 görs detta inneliggande. Blödningsprofylax med tranexamsyra bör ges.
  • Efter graviditetsvecka 27 bör konisering undvikas, istället rekommenderas behandling efter sectio som planeras till graviditetsvecka 32-33.
  • Vid misstanke om invasiv cancer eller vid konstaterad cancer, handläggas patienten efter samråd i multidiciplinär konferens: Gynekolog, obstetriker, ev neonatolog, patolog och gyn-onkolog.
  • Vid CIN 2-3 eller progress av cellförändringar under graviditeten, ska konisering göras 6-8 veckor postpartum. Lokal östrogenbehandling bör ges.

Om invasiv cancer ej helt säkert har kunnat uteslutas bör utredning med flera biopsier samt cervixabrasio göras redan 2-4 veckor postpartum.

Mer information

Detta är en fördjupning till cervixcancerprevention

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare