Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Könsdysfori

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vård för personer med könsdysfori, och som önskar behandling, sker idag i Sverige via specialiserade team vid universitetssjukhusen med undantag av Västra Götalandsregionen där utredningsteamet finns i Alingsås. Psykiatriska utredningsteam samarbetar med endokrinologer, logopeder, foniatriker, hudterapeuter, kirurger och andra i vården av könsdysforiska personer.

Inget remisstvång. Fråga till RMPG ang remisskrav i hemlandsting/region, samt vårdgaranti

Vid egenremiss kontaktar utredningsteamet; vid specialistmottagningen, specialistpsykiatrin på hemorten. Specialistpsykiatrin (barn och vuxen) på hemorten bör finnas som stöd för eventuella utredningar och bedömningar om det föreligger andra tillstånd som kräver insatser. Specialistpsykiatrin inom respektive hemregion har ansvar för att utse en fast vårdkontakt för att ge patienten en förankring under pågående utredning. Den fasta vårdkontakten behöver inte finnas på specialistnivå. Utredningsteamet kontaktar specialistklinik på hemorten för att informerar om att det finns behov av att utse en fast vårdkontakt.

I de fall patient kommer via remiss från hemorten, bör remitterande psykiater göra en bedömning om remiss är adekvat och ta ställning till om det föreligger andra tillstånd som kräver insatser från hemmakliniken innan remittering eller under en pågående könsbekräftandeprocess. Det kan handla om neuropsykiatriska frågeställningar, krishantering eller ett psykosocialt stödbehov, men även somatiska frågeställningar. En fast vårdkontakt utses i samband med remissen.

Frågor till RMPG: Info 1177, ser det lika ut mellan regionerna. Ska vi i detta uppdrag göra en samordning med medicinska kliniker för gemensamma riktlinjer

Behandling

TS-mottagning

Uppföljning

Uppföljning efter avslutad bedömning och behandling är önskvärd. Specialistteamet kallar till uppföljande samtal.

Fast vårdkontakt på hemmakliniken till 1 år efter att ansökan av Rättsliga Rådet är beviljad.

Barnperspektivet

Barn till föräldrar med könsdysfori behöver stöd både från TS och genom den fasta vårdkontakten på hemorten.

Föräldrar till barn med könsdysfori får stöd på TS, vid större behov hänvisas till fast vårdkontakt.

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsregister är under uppbyggnad.

Antal patienter med fast vårdkontakt.

Efterlevnad av vårdgarantin.

Andel egenremisser. Vilka är remittenter?

Omvårdnad

Hur stämmer detta med könsdysfori.

Resultat

Kunskapsstöd Socialstyrelsen

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med:

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp psykiatri

Ansvarig grupp: Psykiatri barn

Granskat av grupp: Psykiatri barn

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2017-01-30
Eivor Blomqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion