Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Cochleaimplantat (CI) för vuxna

Inledning, syfte och resultat

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Att få ett cochleaimplantat innebär högspecialiserad vård. Remiss krävs till CI-teamet ÖNH-kliniken i Linköping.

Remissinnehåll:

 • Ange sammanfattande information om patienten avseende;
  - Hörselhistorik
  - Information om hörselrehabilitering (viktigt att kontrollera att patient har
    optimalt anpassade hörapparater, vilka hjälpmedel patienten har,
    information om patientens kontakt med hörselpedagog, kurator osv).
  - Aktuell kommunikationssituation (inklusive behov av språktolk)
  - Psykosocial situation
  - Patientens egen motivation till en eventuell CI-operation.
 • Bifoga journalkopior: från öron-näs-halskliniken och hörselvården, inklusive alla tillgängliga audiogram från den allra första mätningen till den senaste.
 • Bifoga utlåtande avseende eventuella radiologiska undersökningar.

Det ska framgå om patienten ger sitt samtycke eller inte till sammanhållen journal (NPÖ, Nationell Patient Översikt).

Diagnostik och utredning

Remitterande enhets ansvar:

 • De personer som blir remitterade för bedömning inför en eventuell cochleaimplantation ska ha optimalt anpassade hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel. De ska också ha fått optimala pedagogiska rehabiliteringsinsatser.
 • Individen har introducerats i användning av skrivtolk.
 • Hemlandstingen har kontinuerlig kontakt med koordinatorn för information om var i processen patienten befinner sig.

 

Processbeskrivning:

Utredningsfas 1:

 • CI-teamet erhåller remiss
 • Läkarbesök samt hörselmätningar
 • Teammöte

Utredningsfas 2:

 • MR/CT-undersökning
 • Balansundersökning
 • KIPS-test (kognitivt test)
 • Teknisk information, ingenjör
 • Utredningsbesök, kurator
 • Erbjudande om att träffa annan CI-användare
 • Teammöte
 • Avslutande samtal, läkare, ingenjör, kurator
 • Inskrivning, läkare

 

Behandling

Cochleaimplantat (CI)

Ett cochleaimplantat består av både en inre och en yttre del. De inre komponenterna består av en magnet och en mottagare/stimulator, som är fäst vid en elektrod som sätts in i cochlean genom en operation. Den yttre delen är en huvudburen processor och en sändare som sätts fast med en magnet på huden (se bilder nedan).

Ett CI med processor fungerar genom att ljud fångas upp av mikrofonen, processorn filtrerar, analyserar och digitaliserar ljudet till kodade signaler. De kodade signalerna sänds från processorn till sändarspolen som sedan skickar signalerna genom huden, via en FM (frekvens modulerad) signal, till den inopererade mottagaren. Mottagaren skickar den rätta mängden elektrisk stimulering till respektive elektrod som sedan i sin tur stimulerar höselnervsfibrerna i cochlean.

Elektroakustisk stimulering (EAS)

Detta är en teknik som vänder sig till de personer som har en allvarlig till grav hörselnedsättning i diskanten men med bevarad hörsel i basområdet. Hörselförlusten i diskanten är svår att kompensera med konventionell hörapparatteknik. Man opererar då med en kortare elektrod och skonsammare operationsteknik med avsikt att bevara bashörseln. Cochleaimplantatet levererar den högfrekventa informationen (elektrisk stimulering) och hörapparaten levererar den lågfrekventa informationen (akustisk förstärkning).

Operation

Patienten blir inskriven på vårdavdelning 27 kvällen före operation. Operationen sker i narkos och tar ca tre timmar. När elektroden är på plats inne i snäckan och innan man slutför operationen gör en CI-ingenjör en funktionskontroll och mätningar för att studera hörselnervens svar vid elektrisk stimulering. Patienten stannar sedan på avdelningen till dagen efter. Då görs en kontrollröntgen, ett läkarbesök samt utskrivningsinformation från CI-ingenjör

Implantat (inopererad del):

Implantat

 

                  Processor
 

 

Bildkälla 1: Cochlear Bildkälla 2: MedEl

  

Processor (yttre del):

Processor

 

 

 

 

 

 


 

Processor


 
 

 

 

Bildkälla 3: Cochlear 
www.cochlear.com
Bildkälla 4: Cochlear
Processor
 
 

Implantat

 

Bildkälla 5:MedEl   Bildkälla 6 :MedEl

Sjukskrivning

Förebyggande sjukpenning:

Många patienter från regionen har en lång resväg, vilket innebär att ett bokat besök på universitetssjukhuset i Linköping kan ta en hel dag i anspråk. CI-koordinatorn försöker alltid att samboka besöken men det blir ändå 5-8 dagar som patienten kommer att vara borta från arbetet.

Det finns möjlighet att ansöka om förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan och då behöver patienten ett läkarutlåtande från inremitterande audiolog/öronläkare.

I samband med operationen sjukskrivs patienten i minst 2 veckor, utöver det vid behov.

Inkoppling och uppföljning

Efter operation:

En månad efter operation är det dags för inkoppling. Vi följer fasta uppföljningsrutiner, se tabeller nedan

Linköping

  Ingenjör Audionom,
hörselmätning
före ingenjör
Audionom,
hörselmätning
efter ingenjör
Kurator Hörselpedagog

Inkoppling dag 1
fm + em

X Vid behov      
Inkoppling dag 2 X        
1-v kontroll X        
2-v kontroll X Vid behov     X
Därefter vid behov. Kontakt tas även med hörselpedagog på hemmaplan för utomlänspatienter.
1-mån kontroll X Vid behov X    
3-mån kontroll X Vid behov X    
6-mån kontroll Vid behov   Vid behov
Eko-fria (bilat)
   
12-mån kontroll X Vid behov X X  
2 år—och 3 årskontroller X   X
Eko-fria(bilat)
   

År 5, 7, 9 o.s.v

X   X    

Läkarbesök och VNG (balansundersökning) postoperativt vid behov.

Under hela uppföljningsprocessen utförs olika ton- och talmätningar. Talmätningar med olika svårighetsgrad utförs både i tyst miljö och med störande brus. Det är individuellt vilka tester patienten får genomgå. Vid bilaterala CI mäts även riktningshörsel i ett ekofritt mätrum. Utöver detta erbjuds östgötar uppföljningsträffar med CI-teamet vartannat år.

Jönköping

  Hörselvårdstekniker Audionom Kurator Hörselpedagog
Efter operation, innan inkoppling     En kontakt erbjuds alltid för stöd-samtal. Ytterligare vid behov  
Efter inkoppling       Kontakt för hörträning, telefonträning mm 1gång / månad under begränsad tid
8-12 mån efter inkoppling   Kontroll av hörapparat på kontra-laterala örat   Enkät om upplevd hälsovinst efter operation och bemötande från vården.
Kontroll om behov av ytterligare kontakt med t.ex. hörträning finns.
Efter inkoppling Träff 1 gång/år med alla CI-opererade och deras anhöriga. Korta föreläsningar och möjlighet att dela erfarenhet. Träff 1 gång/år med alla CI-opererade och deras anhöriga. Korta före-läsningar, möjlighet att dela erfarenhet. Träff 1 gång/år med alla CI-opererade och deras anhöriga. Korta före-läsningar, möjlighet att dela erfarenhet. Träff 1 gång/år med alla CI-opererade och deras anhöriga. Korta föreläsningar och möjlighet att dela erfarenheter.
4 år efter inkoppling och sedan 1 gång/år Funktionskontroll av processorn och vid behov genomgång av tillbehör. Funktions-kontroll av implantat. Hörsel-mätningar med CI och ev. hör-apparat.    

 

Kalmar/Västervik

  Audionom Kurator Hörselpedagog
Efter operation,
innan inkoppling
  Samtal  
Rehabilitering efter op steg 1   Uppföljning 1 mån efter inkoppling Uppföljning 1 mån efter inkoppling. Ev hörapparat
Rehabilitering efter op steg 2     Uppföljning efter 3 månaders kontroll i Linköping. Ev genomgång av tekniktillbehör.
Rehabilitering efter op steg 3     Erbjuder alla patienter såväl opererade det senaste året eller under utredning i Kalmar län till årlig gruppuppföljning i Oskarshamn.

Barnperspektivet

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763) 2 g §:

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. CI kan  påverka familjedynamiken på ett märkbart sätt. HSL ska beaktas så att barn till CI-användare erbjuds information och stöd vid behov.

Kvalitetsindikatorer

Resultatet från de olika talmätningarna är en indikator. Patienten följs upp regelbundet och mätningarna utvärderas kontinuerligt. Förutom talmätningarna pågår en utvärdering av självskattningsformulär (ex. International Outcome Inventory – Cochlear Implant (IOI-CI)) för att kunna bedöma den upplevda nyttan av CI.

Omvårdnad

All omvårdnad ska vara lättillgänglig, säker, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt tillgodose patientens behov av kontinuitet. Den ska ges på lika villkor utifrån den enskilda patientens behov, oberoende av ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion. Patienten och närstående ska ges individuellt anpassad information på ett sådant sätt att det möjliggör delaktighet i den egna behandlingen (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, SFS 1982:763, 2§).

Varje enskild patient med CI har behov av livslång omvårdnad. Efter operation och inkoppling av processorn behövs uppföljande kontroller för att försäkra att tekniken fungerar optimalt och för att CI-användaren får det stöd som behövs i användandet av sitt CI. Patienten tar kontakt med vårdgivaren exempelvis pga. tekniskt fel, infektion, behov av reservdelar eller sjukintyg.

Yrkesgrupperna som är involverade i vård/omvårdnad av patienten är audiolog (hörselläkare)/ öronläkare, audionom, hörselpedagog, ingenjör, öronkirurg, koordinator och kurator. För att kunna erbjuda god vård behövs, förutom yrkeskompetens inom CI-området, ändamålsenliga lokaler och specialutrustning.

Det är inte ovanligt att tiden före operation, inför inkoppling av CI och tiden därefter kan innebära en viss oro och ovisshet för patienten och närstående. Det finns ett etablerat CI-team vid Linköpings universitetssjukhus bestående av ovanstående yrkesgrupper som patienten kan kontakta vid frågor och problem via ett direktnummer till koordinatorn.

Patienter som tillhör Region Jönköpings län som 3 år efter operation har en stabil lyssningsinställning fortsätter sina kontroller vid Länssjukhuset i Ryhov i Jönköping. Att veta vart och till vem man ska vända sig skapar ökad trygghet för patienten och närstående.

Kontakter

Rehabilitering

Rehabiliteringsinsatser ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. (Socialstyrelsens termbank, 2014-01-23)

Efter en cochleaimplantation är det viktigt för patienten att stimuleras med ljud för att träna upp sin förmåga att tolka ljuden på nytt. Detta kan man till exempel göra genom att delta i vardagligt samtal och att lyssna på ljudböcker. För en del personer räcker den dagliga ljudstimuleringen medan andra behöver extra träning. En person som har genomgått en CI-operation måste räkna med att rehabiliteringsprocessen kan vara lång.

Kontaktpersoner för innehåll:

Pekka Persson, Audiolog
Universitetssjukhuset i Linköping

Mathias Hällgren, CI-ingenjör, teamledare
Universitetssjukhuset i Linköping

Bozena Wicik Ros, överläkare
Öronkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Jönköping

Karin Rahm Björneld, överläkare
Öronkliniken,
Länssjukhuset i Kalmar

Kaleb Getachew Audiolog
Öronkliniken
Västerviks sjukhus

Robert Grafl, överläkare
Öronkliniken
Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Författare, arbetsgrupp:

CI-teamet i Region Östergötlands län med samarbetspartners i Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län.

Fastställt: 2015-01-29

Reviderad: 2018-04-16

Giltigt till och med: 2020-04-16

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp neurologi och specialistvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2018-04-16
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare