Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Inledning, syfte och resultat

Inledning

Ett cochleaimplantat (CI) är ett medicintekniskt hörhjälpmedel som ger personer med grav hörselnedsättning och dövhet möjlighet att uppfatta ett stort omfång av ljud, dock inte alla ljudnyanser som ett normalt öra kan höra. Detta innebär för många av patienterna en förbättrad förmåga att uppfatta tal, även om ett cochleaimplantat inte återskapar normal hörsel.

Idag är CI en väletablerad metod och är en av våra mest effektiva behandlingsformer för grav hörselnedsättning och dövhet.

Detta är en växande patientgrupp och det är viktigt att klargöra utredning, behandling och rehabilitering för så väl berörda yrkesgrupper som för annan hälso- och sjukvårdspersonal.

För en person med grav hörselnedsättning är den dagliga kommunikationen ofta svår och begränsar det sociala livet. Patientgruppen kan uppleva en försämrad livskvalitet såsom negativ självbild, ökad oro och trötthet samt minskad autonomi.

Personer som blir remitterade för bedömning av en eventuell cochleaimplantation har prövat hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel, men dessa ger inte längre tillräckligt stöd för att klara den dagliga kommunikationen. Målet med CI-operationen är att förbättra individens hörselfunktion och därmed öka livskvaliteten.
Fram till slutet av år 2017 har 320 vuxna (över 18 år) fått CI i den Sydöstra sjukvårdsregionen. I dagsläget utförs cirka 50 implantationer årligen.

Syfte

Syftet med det regionala programarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen är att utforma en god och jämlik vård för regionens invånare. Vårdprogrammet ska vara till stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vårdarbetet och ett kunskapsunderlag för utveckling och uppföljning av vårdens innehåll och kvalitet.

Resultat

Cochleaimplantat är en av våra mest effektiva behandlingsmetoder för grav hörselnedsättning/dövhet. Trots varierande resultat mellan individer upplever majoriteten av patienterna och deras närstående mycket god nytta av implantationen: bättre hörsel, ökad livskvalitet, normalitet och ökad social delaktighet (Mäki-Torkko et al., 2015).

Vilken grad av hörsel en person får beror på en mängd olika faktorer. Cochleaimplantat ger inte en person normal hörsel och det är viktigt att vara realistisk angående förväntningar på hörselförmågan (NMI 2011).

Hos vuxna är hörselrester och hur länge personen har varit döv viktigare för det postoperativa taluppfattningsresultatet än implantationsåldern (Tyler and Summerfield 1996, Shipp and Nedzelski 1995, Rubenstein et al., 1999).

Mängden talad kommunikation som personen stimuleras med efter implantation påverkar den slutliga taluppfattningsförmåga mer än personens kognitiva förmåga (Lundin et al., 2013). Kognitiv förmåga är ett samlingsnamn för exekutiva funktioner så som arbets- och långtidsminne, tänkande, problemlösning och språkbearbetning (NMI 2011).

Andra människors attityder till hörselproblem i kombination med den upplevda tillgängligheten av socialt stöd är exempel på omgivningsrelaterade faktorer som påverkar resultatet (WHO, 2001).

Mer information

Detta är en fördjupning till Cochleaimplantat (CI)

Uppdaterad: 2018-04-16
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård