Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Utredning av asymmetrisk sensorineural hörselnedsättning

Vestibularisschwannom är den vanligaste typen av ponsvinkeltumör med en årlig incidens på 20/miljon inv/år(1). Asymmetrisk sensorineural hörselnedsättning kan vara orsakad av ponsvinkeltumör, som kan behöva intervention. Sensorineural asymmetri är det vanligaste symtomet på ponsvinkeltumör, följt av ensidig tinnitus och vestibulära symtom(2). Utredning med hjärnstamsaudiometri är billigare än med MRT, men har en lägre sensitivitet och kan inte utesluta små tumörer, vilket föranleder kontroller som även de är resurskrävande. Ekonomisk analys har visat att det mest kostnadseffektiva sättet i dag att fastställa om en ponsvinkeltumör föreligger är med MRT(3), som kan detektera tumörer med en storlek från 2 mm.

Urvalet av vilka som ska remitteras för MR acusticus bör naturligtvis vara sådant att sensitivitet och specificitet är rimliga. I ca 2/3 av fallen ger ponsvinkeltumör diskanthörselnedsättning, i 1/3 nedsättning i bas- eller mellanregister. Många olika strategier för urval har presenterats, med mycket varierande sensitivitet och specificitet(4,5). Efter diskussion bland regionens audiologer föreslås följande strategi:

Utredning med MR acusticus bör utföras vid sensorineural hörselnedsättning med asymmetri på minst 15 dB på minst tre intill varandra liggande frekvenser. MR kan bli aktuell också vid mindre asymmetrier om det finns andra symtom som ipsilateral strikt ensidig tinnitus, facialispåverkan eller liknande. Ensidiga audiovestibulära symtom inklusive plötsliga ensidiga sensorineurala hörselnedsättningar bör också föranleda elektiv MR, även om hörseln restitueras.

Om patienten är utredd med MR tidigare för asymmetrisk hörselnedsättning, finns knappast skäl att upprepa undersökningen ens vid progredierande asymmetri. Inte heller om asymmetrin är känd sedan många år och inte har progredierat.

Kontaktpersoner för innehåll:

Namn Efternamn, titel, arbetsplats

Fastställt:

Reviderat:

Giltigt till och med:

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp öronsjukvård

Ansvarig grupp:

Granskat av grupp:

Patientinformation

Länk till 1177 Vårdguiden

Referenser

Referenser

 

Uppdaterad: 2017-11-24
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion