Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Handläggning av patienter över 17 år med akut perifer facialispares

Vårdnivå

Remissfall. Vid klassisk, isolerad perifer facialispares remiss för bedömning av ÖNH-läkare samma eller nästkommande vardag. Väntetid >24h förutsätter att borreliaprovtagning och kortisonförskrivning kan ske hos inremitterande. Vid osäkerhet eller borreliamisstanke rekommenderas bedömning av ÖNH dagtid inom 24h.

I Kalmars norra länsdel handläggs facialispares i akutskedet av medicinkliniken.

Definition

Snabbt progredierande pares av ena ansiktshalvans panna, öga, mellanansikte och mun.

Symtom

Muskelsvaghet i ena ansiktshalvans panna, öga och mun som progredierar över 2-5 dygn. Smärta i den drabbade ansiktshalvan eller retroaurikulärt kan föreligga och även föregå paresen. Hyperakusi, muntorrhet, förändrat tårflöde eller smaknedsättning på halva tungan kan förekomma. Det är inte ovanligt med upplevelse av domningskänsla i den drabbade ansiktshalvan.

Etiologi

Cirka 70% har idiopatisk genes (Bells pares). Orsaken är inte klarlagd, den vanligaste teorin är att Bells pares beror på nervsvullnad till följd av reaktivering av herpes simplex virus (HSV). Minst 10% orsakas i sydöstra sjukvårdsregionen av neuroborrelios. Neuroborrelios är vanligare under perioden maj-november än under vinterhalvåret. Varizella zoster (VZV) orsakar en liten andel (Ramsay-Hunts syndrom). Trauma, akut eller kronisk mediaotit, malignitet eller autoimmuna sjukdomar som MS och granulomatös polyangiit kan också orsaka facialispares. Långsam progress inger misstanke om malignitet i temporalben eller parotiskörtel.

Utredning

  • Anamnes: Duration? Radikulitsmärta? Hudutslag? Fästingbett? Infektionssymtom i form av feber, huvudvärk, svalgsmärta, artralgi och ömmande cervikala lgll? Migrerande myalgier? Sensibilitetspåverkan? Blåsor? Diabetes? Trauma?
  • ÖNH-status: Otit? Blåsor på örat, i hörselgången eller i munhålan? Palpera parotis- och halskörtlar.
  • Vid fynd av blåsor tas blåsskrap för PCR avseende HSV och VZV.
  • Kranialnervsstatus och grovneurologisk undersökning.
  • Gradering av funktion enligt Sunnybrookskalan.
  • Audiogram. Stapediusreflex vid uttalad pares, Sunnybrook <50. Uttalad pares med bevarad reflex inger misstanke om tumör (perifer nervpåverkan).
  • B-glukos vid kortisoninsättning om känd diabetes.
  • Borreliaserologi som rutinprov. Ytterligare borreliautredning utifrån anamnes, se algoritm nedan. Om LP planeras måste blödningsrubbning och blodförtunnande medicinering efterfrågas. Kontakta infektionskliniken vid frågor om läkemedelsjustering inför LP.

 

Bild 1. Borreliautredning vid perifer facialispares

Läkemedelsbehandling

[Textruta: T Prednisolon 10 mg i sammanlagt 10 dagar i dosen 6x1 i 5 dagar därefter 3x1 i 5 dagar. T Valaciklovir 1g, 1x3 i 7 dagar vid VZV-misstanke. T Doxycyklin 100 mg 2x2 i 10 dagar vid neuroborrelios. Behandling ska föregås av LP. Förskrivning sker vanligen av infektionsläkare efter LP. ] Om inte kontraindikation föreligger (psykos eller manisk sjukdom i anamnesen, pågående ulcus, mkt svårreglerad diabetes) rekommenderas kortisonbehandling i 10 dagar. Behandlingen har bäst effekt om den påbörjas inom 72h efter insjuknandet. Informera om biverkningar samt täta kontroller av B-Glukos vid känd diabetes. Behandling med både kortison och valaciclovir rekommenderas vid VZV. Kunskapsläget är ännu oklart rörande effekten av steroider vid PFP utlöst av borrelia.

T Prednisolon 10 mg i sammanlagt 10 dagar i dosen 6x1 i 5 dagar därefter 3x1 i 5 dagar.

T Valaciklovir 1g, 1x3 i 7 dagar vid VZV-misstanke.

T Doxycyklin 100 mg 2x2 i 10 dagar vid neuroborrelios. Behandling ska föregås av LP. Förskrivning sker vanligen av infektionsläkare efter LP.


Graviditet

Doxyferm bör inte ges till gravida. Kortison kan övervägas efter diskussion med obstetriker.

Ögonskydd

I akutskedet är det viktigt att skydda ögat! Vid partiell slutningsdefekt förskrivs ögondroppar eller ögonsalva (t ex Viscotears® ögondroppar eller Oculentum Simplex® ögonsalva) varje till varannan timme dagtid. Fuktkammare eller korstejpning rekommenderas nattetid. Patienten uppmanas att sluta ögat manuellt så ofta det går. Vid komplett pares rekommenderas fuktkammare/tejpning även dagtid. Akut remiss till ögonläkare vid keratitmisstanke.

Sjukskrivning

Kan behövas en kortare period (1-2 veckor) i akutskedet.

Uppföljning

Återbesök efter 1 månad för ny paresgradering. Om Sunnybrook >70 vid detta besök kan kontrollerna avslutas. Om ingen LP utfördes vid paresdebuten och borreliaserologin var negativ tas konvalescentserologi. Efterfråga nytillkomna neurologiska symtom, särskilt radikulitsmärta vilket kan tala för borreliainfektion. MRT om tumörmisstanke.

Återbesök 3 mån efter debuten. Om Sunnybrook <50 eller synkinesier erbjuds remiss till sjukgymnast/logoped för motorisk träning. Om stora besvär med ögonslutningen kan remiss till ögonklinik för ställningstagande till tarsorafi eller guldtyngd skrivas (reversibla ingrepp). Om dålig symtomregress föreligger remitteras patienten för MRT.

Återbesök 6 mån efter debuten. Sjukgymnast/logopedremiss om kvarstående besvär. Remiss till ögonläkare eller plastikkirurg för korrigerande kirurgi eller botoxbehandling.

 

Kontaktpersoner för innehåll:

Anna Parke, Mikael Schulin, Johanna Sjöwall

Fastställt: 2018-04-23

Reviderat:

Giltigt till och med:

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp öronsjukvård

Ansvarig grupp:

Granskat av grupp:

Patientinformation

Länk till 1177 Vårdguiden

Referenser

Referenser

 

Uppdaterad: 2018-04-24
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion