Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Hjälpmedelspolicy

Hjälpmedelspolicy i Landstinget i Jönköpings län beslutad av landstingsfullmäktige november 2009.

Personer med funktionsnedsättning ska, enligt FN-konventionen för mänskliga rättigheter, beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. För att ge förutsättningar att leva ett liv med samma rättigheter, möjligheter och ansvar som andra i samhället behöver funktionshindrande konsekvenser minimeras. Landsting och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (§ 3b respektive § 18b) skyldiga att tillhandahålla hjälpmedel. Varje sjukvårdshuvudman fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som personliga hjälpmedel i det dagliga livet.

Landstinget i Jönköpings län ansvarar för hjälpmedel till personer i länet med funktionsnedsättningar. ICF (WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) erbjuder en internationell standardiserad begreppsförklaring för att förstå, beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd och ska fungera som ett verktyg vid behovsbedömningar.

Målet med hjälpmedel är att

  • förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga
  • kompensera för aktivitetsbegräsning

Hjälpmedel är en del i vård och behandling och frikopplas inte från andra vård och behandlingsinsatser. Hjälpmedelsverksamheten ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen samt följa de etiska principer för prioritering som gäller för hälso- och sjukvård. Grundprincipen för hjälpmedels-verksamheten ska vara en god hjälpmedelsförsörjning och service på lika villkor för alla invånare.

Landstinget i Jönköpings läns ansvar och utgångspunkt för förskrivningen av ett personligt hjälpmedel är att

  • hjälpmedlet är en del av rehabilitering, habilitering, vård och behandling och är medicinskt motiverat
  • hjälpmedlet kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning
  • behovsbedömning sker utifrån helhetsbedömning av personens situation
  • gemensamma riktlinjer för Landstinget i Jönköpings län följs

Produkter som ligger utanför landstingets ansvar benämns som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning och kan inte motiveras medicinskt som en del i en behandling. Personen kan själv bedöma sitt behov av dessa och produkterna är i stor omfattning tillgängliga i handeln. För dessa produkter har personen ett eget ansvar att införskaffa och bekosta vid behov.

Hjälpmedel i Jönköpings län

Du kan läsa mer i regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län.

Uppdaterad: 2017-12-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service