Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Vad är Regionala vårdriktlinjer?

Syfte

Regionala vårdriktlinjer är ett  kliniskt kunskapsstöd för Sydöstra sjukvårdregionen (Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland). Det ska fungera som ett regionalt beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet. Regionala vårdriktlinjerna innehåller lättillgängliga länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap. Regionala vårdriktlinjerna ägs och förvaltas av sydöstra sjukvårdsregionen och ska stå fritt från kommersiella intressen.

Dokumenten är kortfattade, praktiskt inriktade och uppbyggda kring fasta rubriker. Dessa utformas ämnesvis med hjälp av multiprofessionellt sammansatta grupper med representation från hela regionens specialistvård.

Ansvar

Regionala medicinska programgruppen ansvarar för vilka dokument som ska produceras inom sitt ämnesområde samt för spridning, information och implementering. Dokumenten ska fungera som såväl beslutsstöd som konsensusdokument kring uppdragsfördelning mellan specialiserad och högspecialiserad vård.

Gruppen ansvarar också för att söka kunskap inom angränsande kunskapsområden och eventuellt påtala behov av ytterligare dokumentation via ansvarig kontaktperson för aktuellt område.

Via ämnessidor nås via länkning övrigt kunskapsstöd inom och utanför regionen.

Medicinska regionala programgruppen kan uppdra åt personer utanför gruppen att författa dokument.

Medicinska regionala programgruppen ansvarar för uppdatering enligt särskilda författaranvisningar.

Vårdriktlinjedokumenten fastställs efter granskning i referensgrupper och redaktionsgrupp, samt av respektive regional medicinsk programgrupp och kan i sista hand tillställas regionsjukvårdsledningen.

Författargruppernas sammansättning

Gruppens medlemmar utses av regionala medicinska programgruppen. Det är önskvärt att även företrädare för omvårdnad och rehabiliteringskunskap, eller annan specifik kompetens ingår i gruppen.
Exempel på en författargrupps sammansättning:

Ordförande

Ansvarar för skapande av ett kunskapsstöd inom ämnesområdet inklusive framtagande och uppdatering av ett dokument.

Sekreterare

Ansvarar för att samordna gruppens arbete, vara redaktionellt och när möjlighet finns även farmacevtiskt stöd.

Läkarrepresentant/representanter från regionens specialistsjukvård

Företräder regionens specialistsjukvård i utformningen av kunskapsstödet.

Representant för medicinsk diagnostik

Företrädare för klinisk fysiologi, laboratoriemedicin, samt röntgen.

Representant för rehabilitering

Företrädare för sjukgymnastik, arbetsterapi, psykosocialt arbete, dietist- och logopedverksamhet i regionen i utformningen av kunskapsstödet.

Representant för omvårdnad

Företrädare för omvårdnad inom regionen.

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion