Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

16 Kommunikation

Kommunikation

 

Patientsäkerheten är i fara om medarbetarna i vården missförstår varandra när de ska överföra information om en patients tillstånd eller om det blir missförstånd i dialogen mellan personal och patienter och deras närstående.

SBAR

Bättre kommunikation med stöd av SBAR minskar riskerna i vården. Kommunikationsverktyget SBAR ger struktur åt ett samtal mellan patienter och vårdpersonal och skiljer viktigt från oviktigt. Det kan också användas vårdpersonal till vårdpersonal.

Om SBAR på Sveriges Kommuner och Landstings webb

Råd till bättre kommunikation

Råd till bättre komunikation är en kort vägledning till vårdpersonal som beskriver grunderna i kommunikation med patienterna. Synpunkter från patientintervjuer har varit ett viktigt underlag för innehållet i skriften. Dessutom redogör broschyren för kommunikationsverktyget SBAR. Utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Råd till bättre kommunikation kan laddas ner eller beställas som tryckt skrift (SKL).

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka patientens delaktighet i den egna vården och på så sätt göra vården säkrare.

Ladda ner Min guide till säker vård (Socialstyrelsen)

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

I denna handbok ger Socialstyrelsen en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet. Syftet är att underlätta tillämpningen. Tredje upplagan knyter an till SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ladda ner Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig (Socialstyrelsen)

Teach back

Teach back är en metod för patientmedverkan och går till så här: Patienten återberättar vad som han/hon uppfattat av vad som sagts som viktigt vad gäller genomförd behandling och framtida behandling.

Metoden säkrar att patienten förstår händelseförloppet. Metodiken ökar det vi brukar kalla patientsäkerhet. Den inlärningsmetodik som används anses säkra verkliga beteendeförändringar. Den ökar även förståelsen om hur man ska utforma behandlingen hemma.

Läs mer om Teach back-metoden (webbplatsen Förbättringskraft)

En svensk film om Teach back-metoden, 3:25 min

Human Dynamics

Human Dynamics är en processinriktad utbildning som visar på människors olika sätt att fungera, förmedlar att våra olikheter är styrkor, utvecklar individer och arbetsgrupper och ger förutsättningar för god samverkan med arbetskamrater och patienter/kunder.

Human Dynamics innebär ett konkret redskap/förhållningssätt som kan utveckla kommunikationen och dialogen i arbetsgruppen och i mötet med patient/kund.

Läs mer om Human Dynamics

Kontakt

Klicka på namn eller webbadress på respektive avsnitt.

För övergripande frågor om Säker vård, mejla till:

Kontaktperson Qulturum

 

Uppdaterad: 2018-09-04
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion