Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Arbetsterapeutstuderandes verksamhtesförlagda utbildning grundas på avtal och samarbete mellan Hälsohögskolan och Futurum

Futurum, som är en del av Landstinget i Jönköpings län har två huvudsakliga uppdrag:

  • Att stimulera och finansiera klinisk forskning och forskarutbildning inom Landstinget.
  •  Att stimulera och underlätta för vårdenheter att erbjuda god verksamhetsförlagd utbildning för olika studentkategorier från de högskolor som Landstinget har avtal med.

Futurums uppdrag (nytt fönster) 
Ledningsgrupp VFU (nytt fönster)
 

Hälsohögskolan
Arbetsterapeutprogrammet (nytt fönster)

VFU-ansvariga inom arbetsterapi
VFU-ansvarig är den som arbetar för en högkvalitativ handledning av studenter, samordnar, leder och följer upp studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Regionen Jönköpings län.

Vision

Kompetent handledning och kunskapsutbyte mellan student och handledare ger framtida professionella arbetsterapeuter.

Balanserat Styrkort, resultat av handledarenkät 2017

Styrkortet ligger till grund för årlig handlingsplan.

Möten
Möten hålls enskilt för VFU-ansvariga och tillsammans med representanter för Hälsohögskolans arbetsterapiprogram 2 ggr / termin. Professionsansvarig har årligt utvecklingsmöte med kollegor från lärosätet.

Handledarträffar arrangeras av Hälsohögskolan varje termin.

Frågor
Finns frågor som gäller studentprocessen eller handledning av arbetsterapeutstudenter, sök information och svar hos din kontaktperson.

Informationssäkerhet och tystnadsplikt

Metodicum
Centrum för klinisk träning och medicinsk simulering i Landstinget i Jönköpings län.
Medarbetare, och studenter, inom vård och omsorg erbjuds möjlighet till såväl scenarioträning som träning av basala och specifika färdigheter utifrån behoven i den egna verksamheten.  

Kontakt

Övergripande VFU-ansvarig 
VFU ansvarig för Rehabiliteringscentrum Kirurgi, Rehabiliteringsmedicinska kliniken och Habiliteringscentrum
Marlene Alfenek

VFU-ansvarig för Psykiatri Jönköping och Rehabiliteringscentrum Psykiatri
Kristina Rönnholm

VFU-ansvarig för Primärvård i regionen och Rehabiliteringscentrum Medicin
Maria Segerström

Info

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning (nytt fönster)

Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner (nytt fönster)

Teamarbetet och förbättringskunskap - två kärnkompetenser för god och säker vård (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-10-24
Marlene Alfenek, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik