Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

sjukhussäng

Metodrådet i sydöstra sjukvårdsregionen har till uppgift att identifiera och granska nya metoder (exklusive läkemedel) som står inför ett eventuellt införande i vården. Även metoder inom omvårdnad, rehabilitering och prevention är aktuella. Metodrådet ska också granska existerande metoder som eventuellt bör avvecklas. Utvärdering av vetenskaplig evidens ska ske ur ett medicinskt-, hälsoekonomiskt-, etiskt-, samhälleligt- och patientperspektiv. Med vetenskaplig evidens menas det sammanvägda resultatet av systematiskt insamlade och kvalitetsgranskade forskningsresultat, som uppfyller bestämda krav på tillförlitlighet.

Metodrådets uppdrag:

Utvärdera vetenskaplig evidens för tillämpande av nya medicinska metoder inom sydöstra sjukvårdsregionen på förslag av verksamma inom sjukvården samt av landstingets administrativa och politiska ledningar enligt de överenskomna rutiner som gäller i respektive landsting.

Stimulera till lokal uppbyggnad av kunskap om och tillämpning av vetenskaplig evidens i praktiskt sjukvårdsarbete i sydöstra sjukvårdsregionen.

Samverka med SBU och andra motsvarande organisationer i Sverige till exmpel genom att förmedla kunskaper om utvärderingar som dessa gjort och bidra till att resurserna för medicinsk utvärdering i landet används kostnadseffektivt.

Författa sina utvärderingar på ett enkelt och lättfattligt sätt och sprida dem så att vårdgivare och allmänhet kan tillägna sig kunskapen.

Bedriva sin verksamhet med största möjliga kostnadseffektivitet.

Avgränsning:

Metodrådet ska enbart uttala sig om frågeställningar som kan bearbetas med vetenskapliga metoder och inte ägna sig åt sjukvårdsstrategiska eller strukturella frågor.

Lokala översikter

Erfarenheter av robotassisterad kirurgi inom sydöstra sjukvårdsregionen (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev

Juni 2019

Läs mer om Metodrådet

Ledamöter

Ordförande

Elvar Theodorsson
Region Östergötland

Sekreterare

Catrine Wallheim
Region Östergötland

Region Jönköpings län
Raymond Lenrick, utvecklingsledare/överläkare
Ann-Sofie Kammerlind, sjukgymnast/universitetslektor

Region Kalmar län
Björn Liljekvist, medicinteknisk chef
Åke Aldman, f.d. chefläkare

Region Östergötland
Thomas Davidsson, univeritetslektor
Erik Gustavsson, universitetslektor
Rune Sjödahl, professor

Expertgrupp

Beroende på vilka uppdrag som Metodrådet får, tillfrågas experter med aktuell kompetens inom området.

Mer information

SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-01-23
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion