Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Lärandeseminarie Vård vid livets slut

Systematiskt förbättringsarbete inom den palliativa vården

Några av deltagarna på seminariet diskuterar.

Några av deltagarna i utbildningen om palliativ vård.

Människor som vårdas i livets slutskede finns inom både sjukvård och kommunal vård. Totalt avlider ca 1% av Sveriges befolkning varje år och de flesta får någon form av palliativ vård. I länet pågår sedan förra året en regional samordning av metod- och kunskapsstöd inom den palliativa vården.

En del i det regionala utvecklingsarbetet är att sprida goda exempel, att dela med sig av sina egna förbättringsarbeten till andra kommuner eller enheter. Tillsammans har kommunernas utvecklingsplattform FoUrum vid Regionförbundet och utvecklingsenheten Qulturum vid Landstinget ansvarat för att samordna och driva utvecklingsarbetet inom den statliga satsningen Bättre liv för de mest sjuka äldre, där palliativ vård är en del. Utvecklingsledare för Jönköpings län är Ulrika Ribbholm vid FoUrum och Sabine Fallberg vid Qulturum.

Nationellt kunskapsstöd

Under oktober månad har tre separata utbildningstillfällen erbjudits all personal i länet. Drygt 200 har medverkat vid dessa tillfällen. Under några timmar har deltagarna fått ta del av den nationella målsättningen och arbetet med Svenska Palliativregistret. Där lyfts områden som munvård, brytpunktssamtal samt smärtskattning. Metoder och kunskapsstöd erbjuds via utbildning och en särskild webbplats. Lathundar, appar och artiklar är några exempel på nationellt kunskapsstöd.

Den saknade projektledaren - ett anhörigperspektiv

Louise Nordlund, porträtt

Louise Nordlund-Isaksson berättade om sina erfarenheter av palliativ vård i samband med att hennes make Hans vårdades och gick bort i sviterna av en cancersjukdom under 2012. En stark berättelse som berörde oavsett yrkesroll och bakgrund. Louise delgav på ett personligt sätt familjens resa från diagnos, behandlingar, förhoppningar och bakslag fram till slutet då Hans somnade in i december förra året.

Louise Nordlund-Isaksson berättade om sina erfarenheter av palliativ vård i vårt län.

Sammantaget är familjen väldigt nöjda med den vård som gavs och det bemötande de fick oavsett vårdgivare. Familjen hade uppskattat en mer samordnad information kring olika roller och ansvar. Att få fatt i rätt hjälpmedel, rätt material och rätt kontakter var ofta snärjigt och tidskrävande. En annan ständig oro under sjukdomstiden var faktiska kostnader - som sedan aldrig kom. Att lugna anhöriga och drabbade med att den svenska vården inte kostar den enskilde något, kan vara av stor betydelse. Louise vittnar också om att familjen alltid bemöttes väldigt väl, men att Hans ibland upplevde att han blev bemött som en åldring. Man talade till exempel extra högt och tydligt till honom utan anledning.

Louises berättelse har betytt mycket för verksamheten i Vetlanda där Hans fick sin palliativa vård. Det efterlevnadssamtal som hölls med familjen efter Hans bortgång har påverkat personalen och gjort dem medvetna om nya infallsvinklar.

─ Att byta glasögon för en stund gör mycket för det egna arbetet. Att ta in känslor och tankar från dem vi är till för, kan förändra vårt förhållningssätt till det bättre, menar FoU-ledare Ulrika Ribbholm.

Lokala förbättringsarbeten i seminarieform

Under senare delen av dagen fick deltagarna ta del av lokala förbättringsarbeten från Medicinkliniken i Eksjö, Ekhagens gästhem i Jönköping samt Oasen i Vetlanda. Och FoU-ledare Ulrika Ribbholm är nöjd när hon sammanfattar utbildningarna:

– Vi hade ett uttalat syfte att sprida goda exempel på förbättringsarbeten från verksamheter som finns i vårt län, berättar Ulrika. Det är viktigt att lyfta fram lokala insatser och vi hoppas och tror att deltagarna fick med sig enkla tips och idéer till sina arbetsplatser. Dessa lokala insatser är viktiga för att vi på bred front ska kunna utveckla och förbättra den palliativa vården i hela länet. Det handlar också om att vi har mycket att lära av varandra.

Arbetet med förbättringar inom den palliativa vården fortsätter, likaså att sprida resultat och goda exempel till varandra.

Uppdaterad: 2015-08-13
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion