Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vårdprevention

Vårdprevention innebär att på ett systematiskt förebyggande arbetssätt upptäcka risker i tidigt skede, identifiera de bakomliggande orsaker och därmed sätta in relevanta åtgärder för att minska risken att en vårdskada ska uppstå.  Genom de fem fokusområden främjar Senior alert ett förebyggande arbetssätt som bygger på vård- och omsorgsprocessens följande steg:

  • Identifiera risker och analysera orsaker för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.
  • Planera och genomföra förebyggande åtgärder
  • Följa upp åtgärder och utvärdera resultat.

Senior alert har byggt in den vårdpreventiva processen i registreringen, vilket gör att personalen i realtid kan följa processen och resultaten i registrets rapporter.

Publik rapport

Vårdprevention och utfall - Trycksår, undernäring, fall och ohälsa i munnen

Rapporten visar resultatet för arbetet med riskbedömning, identifiering av bakomliggande orsaker, åtgärdsplanering samt uppföljning. Resultaten ses i form av utfall för trycksår, BMI<22, ofrivillig viktminskning, fall och ohälsa i munnen.

Rapporten visar resultat för Sverige, kommun och region. Privata vårdgivare återfinns under respektive huvudman, kommun eller region.

Resultat är sökbart på år (2016 --) och för innevarande år visas resultat från 1 januari till och med gårdagens datum.

I rapporten finns möjlighet att sortera på typ av enhet. För kommunala verksamheter finns enhetstyperna vård och omsorg, demens, korttids, LSS (boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri eller hemsjukvård. För regionala verksamheter finns enhetstyperna avdelning (sjukhus) eller vårdcentral  samt för Region Stockholm även hemsjukvård. Vid val av Sverige finns samtliga enhetstyper med i urvalet.

För förklaringar av resultat och utfall, se längst ner i rapporten. Rapporten hittr ni till höger på denna sida.

 

Publik rapport Vårdprevention och utfall

Publik rapport Vårdprevention och utfall

Uppdaterad: 2020-12-14
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion