Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Prislista för sydöstra sjukvårdsregionen

Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting. Inom ramen för avtalet fastställs årligen en prislista inom Sydöstra sjukvårdsregionen som tillämpas vid debitering av patienter från andra landsting. Övriga sjukvårdsregioner har egna prislistor.

Prislistan innehåller ersättningsprinciper för vårdtjänsterna i regionen, en prislista för vård vid Universitetssjukhuset i Linköping och en pris- och DRG-viktlista för vård vid regionens övriga sjukhus. Här finns också aktuella priser för övrig sjukvård som läkarbesök, besök hos annan vårdgivare inom primärvård och taxor för ambulanstransporter.

2019

Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019

Tidigare prislistor

Uppdaterad: 2019-01-14
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion