Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Aktuellt ekonomiskt läge

Under 2016 ökade kostnaderna för inköp av hjälpmedel mycket under första halvåret. Flera olika åtgärder för att sänka kostnaderna sattes in. Åtgärderna gav ett mycket positivt resultat då hjälpmedelsverksamheten klarade budgeten under 2016. Resultatet blev + 453 Tkr.

För att budgeten för 2017 skall hålla finns utrymme för inköp av hjälpmedel till drygt 4 Mkr per månad. För att vi ska klara detta måste de åtgärder som vidtogs 2016 fortsätta under hela året.

Enligt de avtal HMC har med kunderna skall eventuellt överskott återbetalas och ett underskott kan på motsvarande sätt debiteras. Vi gör allt vi kan för att undvika att det senare skall inträffa.

Vi har sammanställt några bilder som kan användas för att sprida den här informationen till alla som förskriver hjälpmedel. Bilderna beskriver läget, men också de reusultat vi uppnår genom de många olika åtgärder som nu vidtas. Här ber vi enhetschefer, representanter i kundråd, sortimentsgrupper med flera att hjälpa till. Vi kommer att uppdatatera informationen varje månad.

Beslutade åtgärder

Styrgruppen för hjälpmedelsverksamheten i samverkan har beslutat om följande åtgärder:

Handboken Hjälpmedel i Jönköpings län

Handbokens kriterier och regler ska följas.

Begagnade hjälpmedel

Begagnade hjälpmedel ska användas när sådana finns tillgängliga. Inköp av nya huvudhjälpmedel kommer inte att ske så länge det finns begagnat i lager. Kundservice kommer att ta en mer aktiv roll och föra en dialog med dig som förskrivare när det gäller val av hjälpmedel.

Tänk alltid igenom: vilket behov har patienten, hur stor är svårighetsgraden, vilka hjälpmedel har patienten provat, hur fungerar dessa. Använd beslutstödet - prioritering på individnivå.

Försäljningshjälpmedel ska återanvändas

Vissa försäljningshjälpmedel ska återlämnas när patienten inte längre behöver dessa. Hjälpmedlen kommer att återanvändas. Priserna på dessa sänks allteftersom mängden som kommer i retur ökar. Ex ett hjälpmedel kostar 400 kr att köpa idag. Om 10% av den totala volymen lämnas i retur och kan återanvändas kommer priset att sänkas till 360 kr st för samtliga hjälpmedel av denna typ.

Aktuella hjälpmedel är bl a:

  • Gåstativ Betastöd
  • Glidbrädor
  • Glidmattor
  • Sittdyna Contor EX
  • Toaförhöjare Hi-Loo
  • Toalettstolsförhöjning Stapla Lätt
  • Toalettarmstöd Supporter
  • Vårdbälten

Dubbelförskrivning

Handbokens regler gäller. Dubbelförskrivning ska undvikas och får endast ske om det är helt nödvändigt för att patienten skall klara sig utan andra stödinsatser.

Det är ganska många personer som har två hjälpmedel av samma typ, sk dubbelförskrivning. Antalet hjälpmedel blir därmed stort. Överväg noga behovet före förskrivning.

OBSERVERA dock att ur ekonomisk synvinkel är det inget alternativ att låta patienten betala hjälpmedlet själv. Det ger inte stora intäkter och kräver samma tillgång på produkter som i de fall huvudmannen betalar. Av de 3500 personer som har mer än en rollator och 790 personer som har mer än en rullstol är det knappt 400 personer (feb 2017) som själva valt att hyra ett extra hjälpmedel under någon period utöver handbokens regler för dubbelförskrivning.

Prioritering på individnivå – beslutsstöd

Vid inköp av huvudhjälpmedel för enskild individ krävs ett bedömningsunderlag för prioritering på individnivå. Detta underlag skall alltid fyllas i om hjälpmedlet kostar mer än 20000 kronor eller inte finns i aktuellt sortiment. Läs mer om hur och när beslutsstödet skall användas.

Retur av hjälpmedel

När hjälpmedel återlämnas ber vi dig vara noga med att se till att hjälpmedlet är komplett när det skickas i retur. Tänk t ex på att demontera eventuella fästen. Fästen och andra tillbehör är ofta mycket dyra.

 

Buffertlager i kommunerna

Det finns i febr 2017 hjälpmedel för 510 000 kronor ute i länet i de kommunala buffertlagre. Lagervärdet har sänkts rejält under senare delen av 2016. De lager som redan har sänkt sin nivå är fortsatt nöjda med tillgången på hjälpmedel och med leveranserna. Leveranssäkerheten under 2016 var i genomsnitt 96% till alla lager utan hänsyn tagen till helgdagar, samleveranser, önskemål om viss leveransdag etc. När vi "djupdyker" i statsitken brukar dessa specialönsklemål påverka leveranssäkerheten med c:a 2 % vilket betyder att totalen med största sannolikhet är 09%.

Ytterligare åtgärder kommer att ske då en ny mall för buffertlager håller på att tas fram (se antecknignar från kundråd 170221). 

Buffertlager inom Regionen

Inom regionen finns det hjälpmedel för 1 100 000 kronor. Samma intensiva arbete har startat tillsammans med dessa buffertlager. 

 

 

Kontaktperson

Lovisa von Goës, verksamhetschef

Marika Byrd, enhetschef

 

Dokument och rapporter

Ekonomisk rapport 2016.ppt

Ekonomisk rapport maj 2017.ppt

 

Uppdaterad: 2017-06-02
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service