Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Uppdrag från regionsjukvårdsledningen, Sydöstra sjukvårdsregionen

Översiktlig handlingsplan med länkar till detaljerad information inom respektive område.

Pågående uppdrag från RSL

Nr

Uppdrag

Start
datum

Slut
datum

Ansvarig Rapportering                            
RSL
27
Ambulanshelikopter i SÖSR del II
 
190108 190816 Utsedda i regionerna Rapport till RSL 2019-09-18
och SVN 2019-09-27
RSL
26
Regional samverkansgrupp patientsäkerhet 181206 löpande Ordförande RSG Enligt uppdrag
RSL 25 Civilt försvar i samverkan inom SÖSR 181017 190125 Uppdragstagare är utsedda funktioner för planering för civilt försvar i respektive region Rapport till RSL 2019-02-11
RSL 24 Alkoholfrihet inför operation 180830 löpande Jesper Ekberg Rapport till Centrumråd och RSL:s möte 6 december 2018
RSL 23 Strategi för Life Science

Reviderat uppdrag 20171208
170101 171231

180630
Boel Andersson Gäre

Delrapport juni 2017
Slutrapport 20 juni 2018

RSL 22 Patientrörlighet 160801 löpande kontaktpersoner i H, F och H -län Rapport till RSL
RSL 20 Läkemedelsgruppen (LäSÖ) 160601 löpande Gruppen LäSÖ Rapport till RSL
Rapport lämnades vid RSL 2016-12-06
RSL 19 Regionala upphandlingar i Sydöstra sjukvårdregionen 160606 löpande Upphandlingschefen i H-län t o m febuari 2018. Där efter övertar F-län Rapport till RSL januari/februari

RSL 18

FoU-chefsnätverk 141210 löpande Jan Marcusson, E-län, Jonas Bonnedahl H-län, Boel Andersson-Gäre F-län Första rapport hösten 2015, därefter skrifliga årsrapporter i mars varje år

RSL 11

Regional traumagrupp

Tillägg:
Förstudie Traumaprocess

130101 löpande
Dec 2016
Per Loftås, ViN, E-län
KMC
Avrapportering till RSL
1 ggr/år i form av skriftlig rapport med start
senvåren 2014.
Delrapport lämnas 31 aug 2016
Slutrapport februari 2017

RSL 06

Regional samverkan IT Elektronisk kommunikation mellan landstingen - fortsättningsuppdrag
(Termer och begrepp, vårddokumentation/mallar, NDR, Psyk reg, Cytodos, eRemiss)
120601 130131 IT-chefer i E-, F och H-län

Avrapportering till RSL sker löpande under 2016.
Delrapport 14 presenterades vid RSL 2 februari
Delrapport 15 presenterades vid RSL 6 april.
Delrapport 16 presenterades vid RSL 31 augusti
Delrapport 17 presenterades vid RSL 13 oktober
Delrapport 18 presenterades vid RSL 3 november
Delrapport 19 presenterades vid RSL 6 december
Delrapport 20 presenterades vid RSL 3 februari 2017
Delrapport 21 presenterades vid RSL 11 april 2017 
Delrapport 22 och 23 presenterades vid RSL 6 september 2017
Delrapport 24 presenterades vid RSL 26 oktober 2017
Delrapport 25 presenterades vid RSL 8 december 2017

Avrapportering till RSL sker löpande under 2014
Delrapporter har tidigare lämnats vid RSL:s samman-träden, 130131, 121025 (övriga uppdrag), 120915(analys av förutsättningar för E-remiss).

Delrapporter

RSL 05

Regional kompetensförsörjning - kompletterad inventering

120601 130115 HR-direktörer i E-, F- och H-län

Avrapportering till RSL sker löpande under 2014
Delrapport till RSL 140205

Delrapporter

RSL 04

Mål och mått kopplade till regionens löften till befolkning avseende cancervård (ledtider)

120210 121210 RCC och IT-enheterna i H-, F- och E-län

Avrapportering skedde i RSL 130909. Beslut fattades om att uppdraget fortsätter som ett pilotprojekt för mätning av ledtider inom bröstcancer i Kalmar, Jönköping. Delrapport från pilotprojektet planeras till
våren 2014

Delrapporter

RSL 03

Regionala vårdriktlinjer inom sydöstra sjukvårdsregionen

120101 hösten 2013 Jan-Erik Karlsson, F-län

Uppdraget övergår till kunskapsstyrningsorganisationen 20180101.

Rapporter lämnas löpande
2016 lämnades ingen specifik rapport
2015 lämnades rapporter vid RSL den 16 april och vid RSL den 4 juni
2014 lämnades ingen rapport
Rapport till RSL har skett löpande och muntligen under hösten 2013.

RSL 01

Elektronisk kommunikation mellan landstingen - Grunduppdrag

(Cosmic, beslutsstöd i Cosmic, Cytodos, aut överföring till kvalitetsregister)

110530 120315 IT-chefer i E-, F och H-län

Avrapportering till RSL sker löpande under 2014

Delrapporter

 

 

Avslutade uppdrag från RSL

Nr

Uppdrag       

Start-datum

Slut-datum

Ansvarig                        Rapportering                                           
RSL 21 Försäkringsmedicinska Utredningar FMU 160801 171231 Wolfram Antepohl Rapport till RSL 2017-12

Uppdraget avslutas 20171208 utan att det genomförts.
RSL 23 Dyra läkemedel 161201 171228

Avslutat i RSL
20170203
Gruppen LäSÖ Rapport till RSL 2017-02-03
Slutrapport
 
RSL 17 Regional samverkan studierektorer 141002 150416

Avslutat i RSL 20161013
Maria Randjelovic, E-län, sammankallande Rapport till RSL 2015-04-16
Slutrapport
RSL 13 Löften inom stroke-sjukvården 130613 131023

Avslutat i RSL20161013
Patrik Vigren, E-län Mot bakgrund av att ett nationellt arbete med målnivåer inom flera sjukdoms-områden pågår inväntas resultat från detta arbete innan beslut om regionala mål fattas. De nationella målen presenteras 1 mars 2014.
RSL 10

"Rädda hjärnan" och utredning av inrättande av regional strokejour

121129 våren 2013 Patrik Vigren,
E-län

Slutrapport till RSL
130529


Slutrapporter

RSL 07 Ordnat införande av nya läkemedelsterapier 120615 130110 Ellen Vinge,
H-län

Avrapporterad i RSL
130814. Det regionala samarbetet fortsätter inom ramen för det nationella arbetet om ordnat införande.

RSL 02

Regional upphandling av läkemedel

120101 130630 Läkemedels-chefer i E-, F- och H-län. Anna Ersson, H-län, sammankallande Avrapporterad i RSL 130815. Uppdraget har lett till ett pågående regionalt samarbete inom området.

RSL 08

Koloncancerprojektet  
-
en behovsanalys om nästa steg
120830 131031 Göran Henriks,
F-län

Slutrapport RSL 08: Handlingsplan till följd av koloncancerprojekt.
Slutrapport till SKL

RSL 09

Regionalt programråd diabetes 120901 131231 Herbert Król, H-län, sammankallande Slutrapport och handlingsplan för 2014-2015
RSL 16 Regional upphandling - Medicinsktekniska produkter och medicinska implantat 140205 160601 Jan Norgren,
E-län, projektledare + länsansvariga
Delrapport till RSL
1 ggr/halvår
Övergått i permanent verksamhet. Hänvisa till RSL19

RSL 15

Organdonationer - Regional samverkan 140201 löpande Kristina Söderlind,
E-län,
sammankallande

Första avrapportering till
RSL 140528, därefter årlig avrapportering inklusive analys
av resultaten.

Delrapporter

RSL 14

Sällsynta diagnoser, tilläggsuppdrag: Förslag till ledningsfunktion inom området sällsynta diagnoser 140101 150604 Cecilia Gunnarson, Klin. Gen. US, E-län Slutrapportering sker i samband med att grund-uppdraget slutrapporteras 150604.
Slutrapport word
Slutrapport bilder

RSL 12

Sällsynta diagnoser, grunduppdrag:
Kartläggning och processprogram
130101 150604 Cecilia Gunnarson, Klin. Gen. US, E-län Delrapport till RSL
1 ggr/halvår.
Slutrapport till RSL 150604.

 

Uppdaterad: 2019-01-14
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion