Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Dagordning och dokumentation - Sommardialogen 2013

Onsdagen den 14/8

Inspirationsföreläsning av hemlig inbjuden gäst:

Stefan Edman

Stefan Edman, biolog, författare, talade om hur liv på jorden hänger samman med hälsa, om varför vi måste värna om vår jord, om begrepp som Förundran, Förståelse, Förändring och Förtröstan.

Torsdagen den 15/8

08.30 – 10.00 Introduktion om kvalitetsarbete, sommardialoger och Nationella plattformen - Ingela Wennman, Angela ..., Karin Thörne, Torie Palm Elmsäteroch Michael Bergström

  Bo Bergman vid vita tavlan med bild från bildspelet.

Tema 1. Förbättringskunskap på svenska (pdf). Inledning av Bo Bergman.
Professonell kunskap Bo Bergmans alternativa bild till Paul Bataldens.

Gruppdialog. Från redovisning: Utgå från patienten, fundera över vårt pedagogiska uttryckssätt, vi har olika utgångspunkter och fångas av olika perspektiv.

Annika inleder tema 2.

Tema 2. Lärmodeller för kvalitetsregister (pdf). Inledning av Annika Nordin, projektledare presenterade sitt projekt. 
- En Lärmodell är en beskrivning som syftar till att illustrera hur lärande sker och organiseras och baseras på olika teoretiska perspektiv eller syn på lärande, sa Annika. Projektet lärmodeller grundar sig på synen att lärande inte kan tas ur sitt sammanhang. Samspelet mellan individen, sammanhanget, systemet och de sociala och kulturella betingelserna är delar av förändringen och därmed även lärandet.

Annika Nordin berättade om den inventering hon gjort, 50 intervjuer, som lett fram till att projektet stöttar fyra utvalda samverkansprojekt (case). Målet är att göra desa lättillgängliga för andra intreserade. Projektet har även tagit fram ett antal rekommendationer för att kvalitetsregistren ska kunna användas mer i utvecklingen av vården:

  • Förbättringskunskap för studenter; grund/avancerad nivå?
  • Orienteringskurs i kvalitetsregister för alla
  • VFU – kan utnyttjas mycket bättre!
  • Studenter kan synliggöra kvalitetsregister som resurs i verksamheterna
  • Specialistföreningar/specialistutbildningar har ett ansvar
  • Sjuksköterskor ”nya” användare
  • Lärare på lärosäten behöver kunskaper!
  • Kvalitetsregister kan samverka med lärosäten för att skapa lärandemöjligheter för studenter!
  • Förbättringsarbete; reflektion och förhållningssätt
  • ST; resurs, behöver goda exempel

Ann-Charlotte Norman och Tony Andersson, båda Jönköping Academy; Hälsohögskolan i Jönköping gjorde inspel. Ann-Charlotte om tre former av lärande (pdf).
Grupparbete: "Adoptera" ett kvalitetsregister per grupp och bekanta er med det. Gör en reflekterande safari och redovisa med postrar. Se gruppernas postrar.

16:00–19.00 Styrgruppsmöten för vissa, Sociala aktiviteter för andra. Inläsning inför tema 3
Kväll: Sociala aktiviteter.

Fredagen den 16/8

Från Agneta Patrikssons bildspel

Tema 3. Samverkan, team och patientinvolvering. Agneta Patriksson, Centrum för verksamhetsutveckling, Västa Götalandsregionen, talade om Att flytta fokus (pdf), om den bok man tagit fram och som blivit förebild för SKL:s motsvarande häfte. Värderingsblankett för målbild för patientmedverkan med patientens behov som styrande - kontakta Agneta Patriksson om du är intresserad att se den eller veta mer.

Inspel från fler deltagare.

Agneta nämnde Susanne Gustafsson som vid förra årets sommardialog, berättade om sin forskning som har gjort skillnad. I verksamheten kan man fånga in och förstå, med hjälp av observationer, dagbok med mera. Enkelt och effektivt. Det handlar om att förändra sjukvården från att göra saker FÖR och TILL patienter till att personal och patient utvecklar verksamheten.

När det gäller vilka aspekter som måste beaktas för patientsäkerhet, så räcker det inte med utförande och teknik/utveckling. Man måste även ta hänsyn till upplevelse och känsla. Det första visar på funktionalitet, det andra på systemet och det tredje på användarbarhet och nytta. Alla tre behövs för att tillföra ökat värde för patienten/brukaren.

Dialog i grupper: Reflektera över nyttan att ha en målbild för patientinvolvering. Diskutera även framgångsfaktorer för patieninvolvering på mikro-, meso- och makronivå.

  Irene inleder nästa avsnitt.

Irene Axman Andersson och NN, Utvecklingscentrum Skåne berättade om sina erfarenheter att få med patienter i utvecklingsarbetet.

Kina Andersen

Kina Andersen; Region Skåne, talade om sina erfarenheter som patient och om sitt arbete med dialogutbildning (pdf) för delaktighet och stöd i vård. Kina gjorde även en värderingsövning med deltagarna. Deltagarna från Region Skåne hade även med sig ett spel om etik för medarbetare, kallt Spela roll.

Tema 4. Kärnkompetenser i alla professioner: Personcenterad vård    
Karin Thörne och Torie Palm Ernsäter.

Karin Thörne och Torie Palm Elmsäter inledde temat genom att  tala om att utveckling och förbättring i hälso- och sjukvård och vårdens utbildningar är beroende av varandra för att verkligen kunna genomföras. Det kräver samarbete, kvalitets- och förbättringsarbete är ett område att utveckla tillsammans. Bildspel: Co-production (ppt, nytt fönster).

Referens: Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world Lancet commission och Transforming Patinet Care: Aligning Interprofessional Education with Clinical Practic Redesign.

De refererade till det första projektet om kärnkompetenserna Teamsamverkan och förbättringskunskap för en god vård, genomfört av SSF och SLS och att fler kärnkompetensområden behöver beskrivas i tvärprofessionella grupper med fler professioner.

Filmen Empathy: The Human Connection to Patient Care (film) visades som illustrerade möten, vördnad, att vara människa, att få relatera till sig själv och till andra. Länk  Den var en inledning till kärnkompetensområdet Personcentrerad vård.

Annika Renöfält-Grahn

Annika Renöfält-Grahn  berättade om sina erfarenheter från kontakter med vården, som mamma till sin för tidigt födda dotter som erhöll en förlossningsskada som ledde till funktionshinder. Från den berättelsen finns mycket att lära, såsom att bli sedd som den person man är, att som professionell söka både patienters och närståendes perspektiv, att patienter och personer i deras personliga nätverk och värdefulla kunskaper och kraft för utveckling som vården inte ska begränsa utan stödja och lära av.  Deltagarna blev berörda, vilket bidrog till en  värdeskapande reflektioner.

Anette Nygårdh föreläser.

Anette Nygård, berättade om sin forskning där hon i en interaktiv forskningsansats studerat förbättringsarbete omkring patient och anhöriginvolvering i vården. Hon konstaterade bland annat att för att få kontroll över sin situation blir empowerment för patienten och deras närstående avgörande. Empowerment i form av att ha koll på vad som händer, att du får vara med och bestämma, vara delaktig. Empowerment ser olika ut för olika personer och måste därför beskrivas av den enskilda individen.

Stefan Lindgren

Stefan Lindgren, talade om nödvändigheten av professions övergripande av kärnkompetenser och tog utgångspunkt i den utredning han genomfört på Regeringens uppdrag om en ny reformerad läkarutbildning i Sverige. Han menar det är gemensamma perspektiv på hälsofrämjande vård som behövs för varje vårdsökande, vårdgivare och vårdens utbildningar. Kompetens inom personcentrerad centrerad vård och patientsäkerhet nyckel områden inom professionell utveckling och behöver genomförs interprofessionellt och med företrädare för vårdtagare.

 

Med ovan utgångspunkter arbetade deltagarna kreativt och eftertänksamt omkring personcentrerad vård, en kärnkompetens för alla professioner och frågan: Vad bör en tvärprofessionell skrift innehålla och varför det? Det kommer att vara ett stöd material till nästa kärnkomptensprojekt.
Bilaga: foto på resulstatet av brainstormen.

Vita tavlan med resultat av brainstorm

Lördagen den 17/8

Sammanfattning och konklusion av temana.
      Annika fyller färg i glas.   Fyra glas med vätska i fyra olika färger.

Annika Nordin inledde sin sammanfattning av dagarna med att bland annat konstatera att vi granskat kvalitetsregister ur fyra olika perspketiv, vilket hon illustrerade med att hälla vätska av olika färg i varsitt glas. Därefter hällde hon allt i en karaff däer färgerna mixades samman - en symbol för allt vi lärt om kvalitetsregister nu blivit sammanvävt till något nytt inom oss och hos oss som grupp.

Dialoger åter igen i nya grupperkonstellationer där grupperna sammanfattade dagarna. Avslutades med att en från varje grupp deltog i en panel som redovisade kortfattat. Utvecklingscentrum i Skåne visade en användbar bild, Att möta kunden på rätt nivå (ppt).

En panel med en deltagare per grupp redovisade sammanfattningen.

Utvärdering av dagarna gjordes och sedan var det dags för avslut och hemfärd.

Flera som sätter fast sina post- it-lappar på ett spännpapper på golvet.

Lördagen avslutades med att alla fick fylla i på post it-lappar vad, av det man hört under dagarna, som var och en vill ta med hem för att sprida vidare. Det vill säga, vad ska kommande dialogår handla om (Word-fil, nytt fönster). Se vad deltagarna skrev! (Version 3, nu finns svaren sorterade.)

Sommardialogen på Twitter

#sommardialogen

Morgongympa ocjh pausgympa

Kreativt avbrott (film)

Använd gärna på din arbetsplats!
Producerad av Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- inledde Sommardialogen första morgonen.

Några röster om Sommardialogen 2013

Vad tog du med dig hem? - en liten enkät med några av deltagarna.

Fotografier från Sommardialogen

Pdf-fil med bilder med upplösning för webben

Efterfrågat häfte

Omslag till häfte Patientprocessorienterad vård

Patientprocessorienterad vård (pdf, nytt fönster)

Beställ den via

Webb-red

Rolf Bardon

Tillbaka

till första sidan om Sommardialogen 2013.

Uppdaterad: 2014-07-30
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion