Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

1. Arbetet utgår från aktiva och involverade äldre och deras närstående

Flödesschema för strategi nr 1.

Strategi 1. Alla vill vi ha en så säker och bra vård som möjligt – oavsett om vi är personal, patient, brukare eller närstående.

Alla som tagit del av vården har egna upplevelser av vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Dessa erfarenheter kan vi tillsammans lära av, för att göra vården ännu säkrare och bättre.

Omslag till SKL-brsochyrStrategin för att få fram dessa erfarenheter och lärdomar är att ta med patienter och närstående i vårt förbättringsarbete, i våra aktiviteter och i våra mötesplatser. Med dem i rummet blir samtalet ett annat.

En bra arbetssätt för detta är det som beskrivs i SKL:s skrift Patienter och personal utvecklar vården (SKL: webbplats). Där tar man upp fyra steg i arbetet: Fånga in-Förstå-Förbättra-Förnya.

Mötesplatser

I ett patient- och brukarcentrerat arbete kan ingå att skapa mötesplatser eller utbildningsprogram för äldre. Ibland kallar vi dem lärcaféer. Det är ett framgångsrikt koncept. Här får äldre under strukturerade former tips, hjälp och stöd att ta ansvar för sin egen hälsa med hjälp av förbättringsmetoder.

Att lyssna på och lära av varandra handlar om att allas erfarenheter och goda idéer är lika viktiga – oavsett om du är medarbetare, patient eller närstående! Patienter, brukare och närstående utgör en resurs vi alltför länge inte tagit tillräckligt vara på för att få till en säkrare och bättre vård och omsorg.

Våra olika erfarenheter bidrar till ett gemensamt lärande, för att utveckla nya arbetssätt och en kultur där patienters, brukares och närståendes upplevelser tas till vara på ett bättre sätt. Det finns flera exempel på där detta har varit framgångsrikt, ett exempel är programmet "Tillsammans":

 

Tillsammans och Lärcafé

Steg i arbetsgången Exempel på vad som kan göras, från programmet "Tillsammans" Exempel på vad som kan göras, från programmet "Lärcafé"
1) Innehåll
 • Ta fram modeller för att öka patientens, brukarens, närståendes involvering i sin egen vård och i utvecklingen av vården
 • Utveckla nya arbetssätt och en kultur där patienter, brukares och närståendes upplevelser tas till vara på ett bättre sätt.
 • Att utveckla patientens, brukarens och anhörigs kompetens, både i sakfrågor och i förmåga att tackla vardagen.
 • Utgå från boken "Hälsopedagogik för vårdare och brukare i samarbete" av Vifladt, Hopen, Landtblom.

2) Förberedelser

 • Identifiera intresserade enheter och förankra modellen/ projektet genom presentation av Tillsammans på till exempel arbetsplatsträffar

Deltagare:

 • Patienter, brukare och närstående, cirka 8-10
 • Kursledare
 • Person/personer med erfarenhet av diagnos eller besvär
 • Medarbetare med anknytning till aktuell patientgrupp
 • Olika inbjudna experter
 • Bibliotikarie

3) Genomförande

 •  Fyra lärandeträffar, med eget arbete däremellan
 • Coachning/ stöd från projekt-ledarna

Verktyg:

 •  Dialog
 • Ömsesidigt kunskapsutbyte
 • "Experter" bjuds in utifrån deltagarnas kunskapsbehov

Verktyg, till exempel:

 • Gapet
 • Livshjul (PGSA)
 • Hälsosamtal
 • Hälsokurvan

4) Uppföljning

 • Andel team i förbättringsarbete som innehåller patienter eller/och närstående
 • Antal förbättringsarbeten vars uttalade mål är patientinvolvering
 • Patient-/brukarenkäter med frågor rörande involvering
 • (Följeforskare under pilotomgång)
 • Idéer till förbättringar tas vidare till berörd enhet
5) Spridning
 • Presentation vid seminarier
 • Studiebesök

Videofilmer om patientmedverkan:

 

 

Lämpliga genvägar:

Nr 6. Tillsammans - att involvera patienter, anhöriga och medborgare för att göra vården bättre och säkrare - Läs mer!

Nr 7. Med vårdtagarens erfarenhet och kunskap tillvaratagen och som grund för förbättringsarbetet
 - Läs mer!

Nr 9. SBAR - Råd för bättre kommunikation - Läs mer!

Nr 12. Livli - en app för äldre om äldres hälsa, utvecklad tillsammans med seniorer - Läs mer!

Nr 20. Processorientering: Patient/vårdtagare - Läs mer!

Nr 23. Passion för livet - Läs mer!

Nr 25. Teach back - Läs mer!

Kontaktpersoner:

Qulturum: Annmargreth Kvarnefors, , Anita Hegestrand,

Enheten för strategisk kvalitetsutveckling: Ingrid Ainalem

Memeologen: Ola Knutsson,

Fler genvägar/koncept:

Migrationsskolan anordnar olika utbildningstillfällen för personal inom vård och omsorg samt för allmänheten. Syftet med dessa utbildningar är att förbättra demensvården för äldre personer med utländsk bakgrund samt öka allmänhetens kunskap och förståelse för demenssjukdomar, minnesutredningar och bemötande av personer med demenssjukdom. Ett samarbete mellan Minneskliniken vid Skånes universitetssjuikhus och Natiaonalt Videnscenter for Demens. Folder - läs mer. Kontaktperson: Rozita Torkoor  , telefon: 0766-48 63 83.

Lär mer:

Metod att tillvarata personalens OCH patienternas erfarenheter:

I skriften Patienter och personal utvecklar vården (SKL: webbplats) beskrivs en metod som gör det möjligt att tillvarata både personalens och patienternas erfarenheter. Syftet är dubbelt: ökad patientsäkerhet och bättre tillfredsställelse hos patienterna. Metoden kallas erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling.

Skriften riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och andra engagerade medarbetare.

Omslag till SKL-brsochyr

Äldrecentrum med förebyggande aktiviteter

Seniorcentrum i Tranås - aktiviteter för seniorer, ett uppskattat initiativ

Kontaktperson: Maria Johansson, Qulturum,

Rengsjö-projektet har skapat ett Äldrecentrum för pensionärer i Rengsjö, Växbo, Bollnäs

Kontaktperson: Riina Mast, projektledare, Aleris Hälsocentral Bollnäs,

 

(Denna strategi nr 1 var tidigare nr 5 Aktiv patient/brukarinvolvering.)

 

Uppdaterad: 2016-09-28
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion