Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Remiss till specialistklinik, vårdnivå 2

Remiss för Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) och Hypermobilitetssyndrom (HMS)

Diagnosen baseras i huvudsak på anamnes samt kliniska fynd, främst hypermobilitet, hudsymtom och blödningsbenägenhet samt familjehistoria. Många gånger även långvarig smärtproblematik.

Inklusionskriterier

  • Patienten ska vara medicinskt utredd för att utesluta bakomliggande behandlingsbara tillstånd som bättre handläggs av andra specialiteter, t ex inflammatoriska ledsjukdomar, systemsjukdomar och cancer
  • Enskilda rehabiliteringsåtgärder och/eller multimodal rehabilitering ska ha prövats i primärvården och ha bedömts inte kunna medföra ytterligare förbättring

Exklusionskriterier

  • Remiss med oklar frågeställning och/eller bristande underlag
  • Remiss med enbart önskemål om bedömningar av arbetsförmåga
  • Pågående missbruk

Remissen bör innehålla:
 

Ålder
Kön
Social status
Eventuell språk - behov av tolk
Patientens telefonnummer
PAL
Anamnes/status
Aktuell medicinering
Tidigare medicinering
Tidigare sjukdomar/operationer/skador/olyckor
Aktuell icke-medicinsk behandling (Utförd av t.ex. fysioterapeut/arbetsterapeut/psykolog. Beskriv behandlingsformer t.ex. TENS, akupunktur)
Tidigare icke medicinsk behandling
Relaterade undersökningar Rtg/MRT/ /EMG Lab-prover (Inklusive B-12, Folat, Homocystein,)
Hereditet
”Presumtiv diagnos/er”
Brighton kriterier/Villefranche kriterier
Egenvård

Klar frågeställning - kan vara bedömning, second opinion, rehabilitering, medicinsk behandling/blockader


Sjukskrivning och pågående medicinsk behandling ombesörjes av remitterande. Smärtenheten ansvarar inte för pågående behandling med opioder, eller andra beroendeframkallade läkemedel.

 

 

Mer information

Detta är ett underdokument till Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), Hypermobilitessyndrom (HMS)

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare